Skúška IELTS General Training overí Vaše znalosti anglického jazyka v praktickom, každodennom kontexte.

Skúška IELTS General Training overí Vaše znalosti anglického jazyka v praktickom, každodennom kontexte. Úlohy a zadania sa týkajú bežných pracovných a spoločenských situácii.

IELTS General Training  - stiahnite si zadarmo nášho sprievodcu

Tento modul si vyberte, ak chcete:

 • absolvovať školenie alebo štúdium, za ktoré sa neudeľuje akademický titul;
 • pracovať alebo absolvovať pracovné školenie v anglicky hovoriacej krajine;
 • emigrovať do anglicky hovoriacej krajiny;
 • získať lepšie pracovné miesto v rodnej krajine.

Ak potrebujete pracovné alebo študijné víza do Veľkej Británie kráľovstva, môžu od Vás vyžadovať skúšku IELTS for UK Visas and Immigration (UKVI) alebo IELTS Life Skills

Trvanie: 2 hodiny 45 minút (časti počúvanie, čítanie, písanie) + 11-14 minút (ústna časť)

Formát: Skúška sa skladá zo štyroch častí - počúvanie, čítanie, písanie a ústna časť. Keď sa prihlásite na skúšku IELTS na British Council, absolvujete ju v jednom z našich skúškových centier - bez ohľadu na to, či ju budete písať na počítači alebo na papieri. Ústna časť skúšky sa môže konať v ten istý deň ako písomná časť alebo v priebehu týždňa pred alebo po konaní písomnej časti. 

IELTS General Training - 1. časť: Počúvanie

Trvanie: 30 minút + 10 minút na prepis odpovedí do odpoveďového hárku (prepis nie je pri skúške na počítači) 

Formát: štyri zvukové nahrávky s rôznymi prízvukmi.

Odpovedáte rôznymi spôsobmi:

 • výber z viacerých možností,
 • priraďovanie,
 • označovanie diagramov,
 • dokončovanie viet.

Vypočujete si štyri nahrávky osôb, ktorých materinským jazykom je angličtina. Následne odpovedáte na otázky.

 • 1. nahrávka – rozhovor dvoch osôb v každodennom kontexte.
 • 2. nahrávka – monológ v každodennom kontexte, napríklad opis miestneho technického vybavenia.
 • 3. nahrávka – rozhovor maximálne štyroch osôb v odbornom kontexte, napr. diskusia učiteľa a študenta na univerzite o úlohe.
 • 4. nahrávka – monológ na akademickú tému, napr. univerzitná prednáška.

V tejto časti sa bude hodnotiť Vaša schopnosť porozumieť hlavnej myšlienke, ako aj zachytiť čiastkové informácie, názory a postoje hovoriacich, cieľ výpovede a rozvíjanie ich myšlienok.

Upozornenie 

Ak skúšku píšete na počítači, trvá táto časť skúšky kratšie. Keďže odpovede píšete priamo do počítača, nie je potrebné ich prepísať do odpoveďového hárku. 

 • Pred spustením každej nahrávky budete mať čas na prečítanie otázok. 
 • Po ukončení každej nahrávky budete mať čas na kontrolu Vašich odpovedí. 
 • Na konci celej časti budete mať 2 minúty na opätovnú kontrolu Vašich odpovedí. 
 • Časť počúvanie trvá 30 - 34 minút.

IELTS General Training - 2. časť: Čítanie

Trvanie: 60 minút

Formát:

Tri texty doplnené úlohami:

 • 1. časť – dva alebo tri krátke vecné texty
 • 2. časť – dva krátke vecné texty z pracovného prostredia
 • 3. časť – jeden dlhší text na tému všeobecného záujmu

Táto časť pozostáva zo 40-tich otázok, ktoré overujú Vaše schopnosti čítať a porozumieť text. Medzi ne patrí napríklad schopnosť rýchleho, zbežného čítania, schopnosť identifikovať hlavné myšlienky textu, schopnosť pozorného čítania s dôrazom na detail, pochopenie logickej výstavby textu a identifikovanie názorov, postojov a cieľov autora textu.

Texty predstavujú úryvky z kníh, časopisov, novín, oznámení, reklám, firemných manuálov a predpisov - teda z textov, s ktorými sa v anglicky hovoriacom prostredí budete bežne stretávať.

IELTS General Training - 3. časť: Písanie

Trvanie: 60 minút

Formát:

 • Písanie listu (minimálne 150 slov)
 • Napísať krátku esej (najmenej 250 slov)

Predmetom sú témy všeobecného záujmu. V tejto časti sú dve úlohy:

 • 1. úloha – prečítate si opis situácie a Vašou úlohou bude napísať list, v ktorom požiadate ďalšie informácie alebo sa pokúsite danú  situáciu vysvetliť. Štýl listu môže byť osobný, čiastočne formálny alebo formálny.
 • 2. úloha – napíšte esej reagujúcu na prezentovaný názor alebo problém. Štýl eseje môže byť osobný.

IELTS General Training - 4. časť: Ústna časť

Trvanie: 10 – 14 minút

Formát:

 • Rozhovor so skúšajúcim: odpovede na kratšie, bežné otázky a podrobné rozprávanie o určenej téme.
 • Upozornenie: v niektorých prípadoch sa ústna časť koná v iný deň, než písomné časti.

V ústnej časti skúšky sa hodnotí Vaša schopnosť hovoriť v anglickom jazyku. Ústna časť je nahrávaná.

 • 1. časť (4-5 minút): odpovede na všeobecné otázky o vás alebo bežných témach (domov, rodina, práca, štúdium a záujmy). 
 • 2. časť (3 minúty): Skúšajúci Vám vyberie tému a budete mať 1 minútu na prípravu. Potom musíte o danej téme dve minúty hovoriť. Následne Vám skúšajúci položí doplňujúce otázky.
 • 3. časť (4-5 minút): Skúšajúci Vám položí ďalšie otázky súvisiace s témou, ktorú ste preberali v 2. časti. Môžete hovoriť o abstraktnejších javoch a problémoch. 

Niektoré z našich skúškových centier ponúkajú aj možnosť absolvovať ústnu časť skúšky IELTS formou videohovoru. Vďaka tomu je naša ponuka termínov ústnej časti flexibilnejšia a dostupnejšia pre všetkých kandidátov.

Ústnu časť skúšky IELTS formou video hovoru (Video-call Speaking test - VCS) absolvujete v oficiálnom skúškovom centre IELTS za rovnako prísnych podmienok overenia Vašej identity. Ústna skúška formou videohovoru prebieha úplne rovnako ako ústna skúška so skúšajúcim prítomným osobne v skúškovej miestnosti - má identický obsah, hodnotenie, trvanie, typy otázok a rovnako prísne bezpečnostné opatrenia.

Aj pri tomto formáte Vás bude skúšať certifikovaný skúšajúci IELTS, čím sa tento typ ústnej skúšky minimálne líši od skúšania s lektorom prítomným priamo v skúškovej miestnosti.

Viac informácií o ústnej skúške formou videohovoru sa dozviete v nasledujúcom videu

Prihláste sa na skúšku IELTS General Training

Ak chcete absolvovať štúdium, za ktoré sa neudeľuje akademický titul alebo emigrovať do anglicky hovoriacej krajiny, budete potrebovať skúšku IELTS General Training.

Je v našom záujme, aby ste skúšku absolvovali čí najlepšie. Ak sa prihlásite na skúšku u nás na British Council, získate prístup ku IELTS Ready Premium.

Pozrite si našu ponuku termínov skúšky IELTS General Training

Pred registráciou si nezabudnite overiť, ktorý z modulov testu budú od Vás vyžadovať (IELTS Academic alebo General Training).