Child protection YL, image

V British Council veríme, že každé dieťa je jedinečné a na každom dieťati záleží a to všade na svete. Deti sú úprimné a ochotne sa podieľajú na šírení nových poznatkov a ideí, ktorými sa posilňuje vzájomná dôvera a lepšia budúcnosť celého sveta. Sú našou najvyššou prioritou.

Ochrana detí je zodpovednosťou každého z nás. V British Council si uvedomujeme, že našou základnou povinnosťou je nielen starostlivosť o všetky deti, s ktorými prídeme do kontaktu, ale aj ich ochrana pred zneužívaním. Preto dodržiavame zákony o ochrane detí platné v každej krajine nášho pôsobenia. Zachovávame taktiež Dohovor o právach dieťaťa (UNCRC) prijatý Valným zhromaždením OSN v roku 1989. Tento medzinárodne platný právny dokument určuje špecifické práva detí.

British Council definuje ako dieťa každého mladého človeka, ktorý ešte nedosiahol vek 18 rokov, a to nezávisle od hranice dospelosti v krajine, kde žije.

Naše zásady na ochranu detí:

  • všetky deti, ktoré sa podieľajú na našich aktivitách, sú chránené
  • šírime všeobecné povedomie v oblasti ochrany detí a vzdelávame našich zamestnancov
  • naši zamestnanci majú k dispozícii presné postupy, ktoré nasledujú v prípade podozrenia alebo aktuálneho zneužívania detí

Dodržiavanie týchto zásad je povinné pre všetkých zamestnancov British Council na celom svete. Pojmom zamestnanec pre tento účel rozumieme kohokoľvek, kto pracuje pre British Council v platenej i neplatenej funkcii na plný alebo čiastočný úväzok. Patria sem priami zamestnanci, kurátori, dodávatelia, zamestnanci agentúr, konzultanti, dobrovoľníci, stážisti a každý, kto pracuje pre British Council.

Ako chránime Vaše deti:

  • ceníme si ich, počúvame a rešpektujeme ich
  • naši zamestnanci dodržiavajú zásady ochrany a bezpečnosti detí
  • našich zamestnancov starostlivo preverujeme skôr, než ich prijmeme
  • informácie týkajúce sa ochrany detí a jej správneho uplatnenia zdieľame s naším personálom, deťmi i rodičmi/poručníkmi
  • v prípade problémov okamžite upovedomujeme príslušné orgány a primerane zapájame aj deti a rodičov
  • našich zamestnancov monitorujeme, podporujeme a školíme.

Poskytujeme primeranú podporu pre zavedenie týchto zásad do praxe a usilujeme sa o ich šírenie a všeobecné porozumenie.