Možno ste v súvislosti s dňom testu IELTS trochu nervózni. Chceli by sme vám tento deň čo najviac uľahčiť - preto sme pre vás pripravili tento súhrn, v ktorom sa dozviete všetko podstatné o priebehu skúškového dňa.

Na skúšku musíte prísť včas. Najneskôr tri dni pred termínom skúšky dostanete e-mail s pozvánkou a harmonogramom, aby ste vedeli, kedy a kde bude test prebiehať. Ak budete v deň skúšky meškať, môže sa stať, že ju nebudete môcť absolvovať.

Ak ste požiadali o osobitné opatrenia z dôvodu zdravotného postihnutia alebo iných okolností, v deň skúšky budete mať prispôsobené podmienky. Kontaktujte nás aspoň šesť týždňov pred termínom skúšky.

Ústna časť skúšky (Hovorenie) sa môže konať v rovnaký deň ako ostatné časti alebo najviac týždeň pred alebo týždeň po písomnom termíne skúšky. Ak sa ústna časť skúšky bude konať v iný deň ako ostatné časti, dáme vám vopred vedieť.

Nezabudnite sa pred testom najesť a napiť. Do skúškovej miestnosti nie je dovolené nosiť jedlo. Budete si môcť vziať len vodu v priehľadnej fľaši.

Ako dlho trvá skúška?

Časti Počúvanie, Čítanie a Písanie trvajú 2 hodiny 40 minút a prebiehajú bez prestávky.

Ústna časť skúšky (Hovorenie) sa môže konať v rovnaký deň ako ostatné časti alebo najviac týždeň pred alebo týždeň po písomnom termíne skúšky. Ak sa ústna časť skúšky bude konať v iný deň ako ostatné časti, dáme vám vopred vedieť.

Čo si mám vziať do skúškovej miestnosti?

Prineste si:

  • preukaz totožnosti,
  • ceruzku a pero (ceruzka bude potrebná pri častiach Počúvanie a Čítanie),
  • gumu.

Odporúčame, aby ste si priniesli:

  • priehľadnú fľašu s vodou.

Do skúškovej miestnosti si nebudete môcť vziať nič iné. 

Vypnutý mobilný telefón (a iné elektronické zariadenia) si budete musieť odložiť spolu s ostatnými osobnými vecami mimo skúškovej miestnosti.

Kam si mám odložiť svoje osobné veci počas skúšky?

K dispozícii bude zabezpečený priestor, kde si budete môcť odložiť svoje osobné veci. British Council nezodpovedá za stratu ani poškodenie vašich osobných vecí počas konania testu. Preto vám odporúčame, aby ste si cenné veci, napríklad mobilné telefóny a počítače, nechali doma. 

Kedy budete kontrolovať moju totožnosť?

Vašu totožnosť skontroluje personál na mieste konania skúšky IELTS pri vašom príchode.

Prineste si platný preukaz totožnosti (občiansky preukaz krajín Schengenského priestoru alebo cestovný pas), ktorý ste použili aj pri registrácii na skúšku. 

Neplatné preukazy totožnosti a preukazy totožnosti s uplynutou platnosťou nebudú akceptované. Ak nepredložíte v deň konania skúšky platný a akceptovateľný preukaz totožnosti, s ktorým ste sa na skúšku prihlásili, nebudete môcť absolvovať skúšku.

Kedy ma budete fotiť?

Fotografovať vás budeme v deň konania skúšky. Ide o dodatočné bezpečnostné opatrenie a fotografia bude súčasťou vašej Test Report Form (TRF tj. formulára s výsledkom skúšky).

Čo bude nasledovať po skončení testu?

Po skončení skúšky zostaňte na svojom mieste, kým vám osoba poverená dozorom nedovolí odísť.

Ak sa domnievate, že váš výkon počas skúšky mohol byť akokoľvek negatívne ovplyvnený, informujte o tom osobu poverenú dozorom.

Ak chcete nahlásiť problém alebo podať sťažnosť, požiadajte osobu poverenú dozorom, aby vám poskytla formulár Test Day Incident Form na vyplnenie. Tento formulár je nutné odoslať najneskôr týždeň odo dňa konania skúšky. 

Ak máte menej než 18 rokov (ale viac ako 11 rokov) a na skúšku prídete bez rodičov (zákonných zástupcov), prineste v deň skúšky podpísaný formulár Súhlas k opusteniu budovy (na stiahnutie nižšie).

Čo ak budem počas skúšky potrebovať pomoc?

V prípade akýchkoľvek otázok v priebehu testu zdvihnite ruku a požiadajte o pomoc.

V časti Počúvanie si skontrolujte, či dobre počujete nahrávku. Ak nepočujete nahrávku, ihneď zdvihnite ruku a informujte osobu poverenú dozorom.

Nezabudnite, že po skončení časti Počúvanie budete mať 10 minút na vyplnenie odpoveďového hárka. Po skončení časti Čítanie nebudete mať týchto 10 minút, preto musíte vaše odpovede zapisovať do odpoveďového hárku priebežne.

Ak potrebujete ísť počas skúšky na WC, zdvihnite ruku a počkajte na pokyny osoby poverenej dozorom. Nerušte ostatných účastníkov testu.

British Council dbá na vašu bezpečnosť

Počas skúšky IELTS na British Council kladieme dôraz na vašu bezpečnosť. V rámci povinného doplnkového opatrenia náš personál v deň skúšky odfotografuje všetkých kandidátov. Prečítajte si, prosím, pokyny ku skúškovému fotografovaniu, ktoré ste dostali po registrácii na test IELTS. 

V skúškovej miestnosti nie sú povolené nijaké hodinky (bez ohľadu na model a vek). Všetky hodinky budete musieť odložiť spolu s ostatnými osobnými vecami v zabezpečenom úschovnom priestore. Na mieste konania testu budete mať k dispozícii hodiny.

Pozri tiež