Zrušenie registrácie na skúšku IELTS

Ak svoju registráciu na skúšku IELTS zrušíte najneskôr päť týždňov pred dátumom jej konania, máte nárok na vrátenie 75 % z uhradeného poplatku za skúšku (bude vám odrátaný administratívny poplatok vo výške 25 % z pôvodnej ceny skúšky).

Spracovanie žiadosti o vrátenie poplatku môže trvať štyri až šesť týždňov.

Ak chcete požiadať o zrušenie registrácie na skúšku IELTS, stiahnite, vyplňte a podpíšte formulár žiadosti Request for Refund or Test Date Transfer Form a IELTS Fee Refund Request Form. Môžete ho zaslať poštou na našu adresu alebo naskenovaný e-mailom na ielts@britishcouncil.sk. Potrebné dokumenty nájdete nižšie v časti so súbormi na stiahnutie. 

Ak nám najneskôr do piatich pracovných dní od termínu skúšky doručíte spolu s formulárom Request for Refund or Test Date Transfer Form originál lekárskeho potvrdenia o chorobe v deň konania skúšky, kvôli ktorému ste sa jej nemohli zúčastniť, máte nárok na vrátenie 75 % z uhradeného poplatku za skúšku (bude vám odrátaný administratívny poplatok vo výške 25 % z pôvodnej ceny skúšky).

Akceptujeme len originály potvrdenia od lekára v slovenskom alebo anglickom jazyku. Ak nedoručíte oba požadované dokumenty na našu adresu do piateho pracovného dňa odo dňa konania skúšky, strácate nárok na vrátenie poplatku za skúšku a vašu absenciu nahlásime ako neodôvodnenú.

Upozorňujeme, že nemôžeme prijať ospravedlnenia neúčasti na skúške vydané členmi rodiny kandidáta.

Zmena termínu skúšky

Ak potrebujete zmeniť termín skúšky, na ktorý ste sa prihlásili, môžete tak urobiť bez poplatku najneskôr päť týždňov pred pôvodným termínom skúšky.

Nový termín skúšky musí byť najneskôr tri mesiace po pôvodnom termíne. V prípade choroby je zmena termínu skúšky možná v rámci piatich týždňov od pôvodného termínu skúšky. V tomto prípade je potrebné, aby ste nám do piatich pracovných dní od pôvodného termínu skúšky poskytli spolu s vyplneným formulárom Request for Refund or Test Date Transfer Form aj originál potvrdenia od lekára.

Ak vyhovieme vašej žiadosti o zmenu termínu skúšky (pred testom alebo z dôvodu choroby) a nezúčastníte sa náhradného termínu z dôvodu choroby, nemáte už nárok na vrátenie poplatku za skúšku ani na ďalší presun termínu skúšky.