Potrebujete zmeniť alebo zrušiť termín skúšky? Pozrite si naše stránky Take IELTS, kde nájdete podmienky zrušenia testu IELTS Online.

Zmena termínu skúšky IELTS

Ak potrebujete zmeniť termín skúšky IELTS, môžete požiadať o presun Vašej registrácie. Váš nový termín musí byť do troch mesiacov od pôvodného termínu skúšky.

Viac než 5 týždňov do termínu skúšky:

 • bez poplatku
 • vyplňte, prosím, formulár Test Date Transfer Form (na stiahnutie nižšie) a pošlite ho (sken/foto) na exams@britishcouncil.sk

Menej než 5 týždňov do termínu skúšky:

 • spoplatnené sumou vo výške 25% z ceny nového termínu skúšky
 • vyplňte, prosím, formulár Test Date Transfer Form (na stiahnutie nižšie), priložte potvrdenie dokladujúce dôvod Vašej žiadosti (choroba, náhla a nepredvídateľná životná situácia, úmrtie v rodine, trauma a pod.) a pošlite ho (sken/foto) na exams@britishcouncil.sk

Absencia počas skúškového dňa:

 • spoplatnené sumou vo výške 25% z ceny nového termínu skúšky
 • vyplňte, prosím, formulár Test Date Transfer Form (na stiahnutie nižšie), priložte potvrdenie dokladujúce dôvod Vašej žiadosti (choroba, náhla a nepredvídateľná životná situácia, úmrtie v rodine, trauma a pod.) a pošlite ho (sken/foto) na exams@britishcouncil.sk do 5-tich pracovných dní odo dňa konania Vašej skúšky.

Ak máte v deň skúšky teplotu, neustávajúci kašeľ, zle sa vám dýcha alebo máte príznaky chrípkového ochorenia, odporúčame Vám nezúčastniť sa skúšky. Upozorňujeme, že ak sa tieto príznaky prejavia počas skúškového dňa, môžeme Vás požiadať, aby ste opustili miesto konania skúšky a presunuli Vašu registráciu na iný termín skúšky. Tento presun je spoplatnený sumou vo výške 25% z ceny nového termínu skúšky. 

Ak vyhovieme vašej žiadosti o zmenu termínu skúšky a nezúčastníte sa náhradného termínu, nemáte už nárok na vrátenie poplatku za skúšku ani na ďalšiu zmenu termínu. 

Zrušenie termínu skúšky IELTS a vrátenie poplatku

Viac než 5 týždňov do termínu skúšky:

 • máte nárok na vrátenie 75% z pôvodnej ceny skúšky
 • plnú sumu Vám vrátime len v prípade, že máte novú registráciu na skúšku na inej pobočke British Council v zahraničí (potrebný doklad) alebo chcete zrušiť skúšku z dôvodu úspešného prehodnotenia minulej skúšky po žiadosti EOR
 • podajte žiadosť o vrátenie poplatku online cez Test Taker Portal 

Menej než 5 týždňov do termínu skúšky:

 • máte nárok na vrátenie 75% z pôvodnej ceny skúšky
 • plnú sumu Vám vrátime len v prípade, že máte novú registráciu na skúšku na inej pobočke British Council v zahraničí (potrebný doklad) alebo chcete zrušiť skúšku z dôvodu úspešného prehodnotenia minulej skúšky po žiadosti EOR
 • podajte žiadosť o vrátenie poplatku online cez Test Taker Portal a priložte k nej potvrdenie dokladujúce dôvod Vašej žiadosti (lekárske alebo iné oficiálne potvrdenie, výsledok testu a pod.).

Poplatok za skúšku vraciame len z týchto dôvodov:

 1. vážne zdravotné problémy alebo úraz
 2. úmrtie v rodine
 3. vážna udalosť, trauma alebo kríza (napr. ak ste svedok závažného zločinu, účastník dopravnej nehody a pod.)
 4. vojenská služba, predvolanie štátnym orgánom na deň skúšky, povolanie do služby.

Absencia počas skúškového dňa:

Ak zistíte, že sa nebudete môcť zúčastniť skúšky pred skúškou alebo počas skúškového dňa napíšte nám.

 • máte nárok na vrátenie 75% z pôvodnej ceny skúšky
 • plnú sumu Vám vrátime len v prípade, že máte novú registráciu na skúšku na inej pobočke British Council v zahraničí (potrebný doklad) alebo chcete zrušiť skúšku z dôvodu úspešného prehodnotenia minulej skúšky po žiadosti EOR
 • budete potrebovať potvrdenie dokladujúce Vašu neúčasť

Poplatok za skúšku vraciame len z týchto dôvodov:

 1. vážne zdravotné problémy alebo úraz
 2. úmrtie v rodine
 3. vážna udalosť, trauma alebo kríza (napr. ak ste svedok závažného zločinu, účastník dopravnej nehody a pod.)
 4. vojenská služba, predvolanie štátnym orgánom na deň skúšky, povolanie do služby.

Ak nepodáte žiadosť a nepriložíte požadované dokumenty do konca piateho pracovného dňa odo dňa konania skúšky, strácate nárok na vrátenie poplatku za skúšku a vašu absenciu nahlásime ako neodôvodnenú.

Zohľadnenie nepredvídateľných okolností

Zohľadnenie nepredvídateľných okolností

Ak vám neočakávané okolnosti ako náhla choroba, zranenie či iné nepredvídateľné situácie znemožnia zúčastniť sa skúšky alebo ovplyvnia váš výkon počas skúškového dňa, môžete podať žiadosť o zohľadnenie týchto okolností. Ak bude vaša žiadosť uznaná, presunieme vás na iný termín skúšky alebo (v  niektorých prípadoch) vám vrátime uhradený poplatok za skúšku.

Medzi takéto nepredvídateľné okolností patrí napríklad: 

 • traumatický zážitok
 • závažné osobné problémy
 • neodkladné súdne alebo vojenské predvolanie
 • vážny zdravotný stav, ktorý vám neumožní zúčastniť sa skúšky alebo ovplyvní váš výkon počas skúškového dňa
 • strata blízkej osoby či iné závažné problémy
 • občianske nepokoje alebo extrémne poveternostné podmienky.

Žiadosť o zohľadnenie nepredvídateľných okolností môžete podať pred konaním skúšky a až do dvoch kalendárnych dní po dni konania skúšky. Žiadosti podané po zverejnení výsledkov vašej skúšky už žiaľ nemôžeme akceptovať. 

Žiadosť môžete poslať priamo na skúškové oddelenie British Council aj mailom. V žiadosti bližšie popíšte okolnosti, ktoré ovplyvnili vašu skúšku a priložte aj prípadné potvrdenie dokladujúce tieto okolnosti. Vašu žiadosť posúdime a odpovieme vám do siedmych pracovných dní odo dňa, kedy sme prijali vašu kompletnú žiadosť v písomnej forme. Výsledky vašej skúšky nebudú až do uzavretia Vašej žiadosti zverejnené.

Ak vašu žiadosť schválime, ponúkneme vám presun na iný termín skúšky alebo vrátenie poplatku za skúšku. V niektorých prípadoch vás požiadame o uhradenie administratívneho poplatku. Upozorňujeme, že vrátenie poplatku za skúšku môže trvať až šesť týždňov a výsledok posúdenia vašej žiadosti nemá nijaký dopad na hodnotenie vašej skúšky.

Ak nie ste spokojný s výsledkom posúdenia vašej žiadosti, môžete podať sťažnosť.

Vo výnimočných prípadoch a za okolností, ktoré sú mimo nášho dosahu, môžeme pristúpiť ku zrušeniu vašej skúšky a jej presunu na iný deň. Medzi takéto okolnosti patria napríklad extrémne poveternostné podmienky, prírodné katastrofy, občianske nepokoje, štrajky, globálne pandémie alebo okolnosti force majeure. 

O takomto zrušení vás budeme informovať čo najskôr a ponúkneme vám buď vrátenie celého poplatku za skúšku alebo presun na iný termín skúšky.  

Ak bola vaša skúška zrušená kvôli technickým problémom, problémom s miestom konania skúšky alebo so zabezpečením vyhovujúcich skúšobných podmienok, budeme vás kontaktovať čo najskôr a ponúkneme vám buď vrátenie poplatku za skúšku alebo presun na iný termín skúšky.