Skúška IELTS Academic preverí, či ovládate anglický jazyk na úrovni dostačujúcej potrebám akademického prostredia vyššieho vzdelávania. Zohľadňuje špecifiká akademického jazyka a ohodnotí, či ste pripravení absolvovať štúdium alebo školenie.

Tento modul si vyberte, ak chcete:

 • študovať na bakalárskej alebo postgraduálnej úrovni kdekoľvek na svete;
 • požiadať o študentské víza Tier 4 na univerzite v Spojenom kráľovstve, ktorá je zaradená medzi univerzity s povolením Tier 4
 • pracovať v odbornej organizácii v anglicky hovoriacej krajine.

Ak chcete študovať na univerzite v Spojenom kráľovstve, ktorá požaduje, aby ste absolvovali test IELTS pre UKVI (UK Visas and Immigration) pokračujte tu

Pred registráciou si nezabudnite overiť, ktorý z modulov testu IELTS potrebujete (obráťte sa napríklad na inštitúcie, ktoré ho od vás vyžadujú).

IELTS Academic

 • Poplatok: 210 € (211 € od 1.januára 2021)
 • Trvanie: 2:45 h
 • Formát: Test sa skladá z ústnej a písomnej časti (Počúvanie, Čítanie, Písanie). Môžete si vybrať či skúšku IELTS chcete absolvovať klasicky na papieri alebo po novom už aj na počítači. Akýkoľvek spôsob si vyberiete, ide o ten istý test a uskutoční sa v jednom z našich oficiálnych skúškových centier. 

Ak sa rozhodnete pre klasický formát skúšky IELTS (na papieri), ústna časť sa môže uskutočniť v rovnaký deň ako ostatné časti alebo najviac týždeň pred alebo týždeň po konaní písomnej časti. Ak sa ústna časť bude konať v iný deň ako písomné časti, dáme vám vedieť najneskôr 5 dní pred konaním skúšky.

Ak si vyberiete IELTS na počítači, pri registrácii si z ponúkaných možností vyberáte dátum, čas a miesto ústnej časti testu.

IELTS Academic, 1. časť: Počúvanie – typy úloh

Trvanie: 30 minút + 10 minút na zaznamenanie odpovedí do odpoveďového hárka

Formát: štyri zvukové nahrávky s rôznym prízvukom.

Pri zaznamenávaní odpovedí použijete:

 • výber z viacerých možností,
 • priraďovanie,
 • označovanie v schéme,
 • dokončovanie viet.

Vypočujete si štyri nahrávky rodených hovoriacich angličtiny a potom zaznamenáte odpovede na niekoľko otázok.

 • 1. nahrávka – konverzácia medzi dvomi osobami v každodennom sociálnom kontexte.
 • 2. nahrávka – monológ v každodennom sociálnom kontexte, napríklad opis miestneho technického vybavenia.
 • 3. nahrávka – konverzácia medzi dvomi až štyrmi osobami vo výchovnom alebo vzdelávacom kontexte, napr. diskusia učiteľa a študenta na univerzite o úlohe.
 • 4. nahrávka – monológ na akademickú tému, napr. univerzitná prednáška.

Hodnotitelia budú hľadať dôkaz o tom, že ste schopní pochopiť hlavné myšlienky a podrobné vecné informácie, názory a postoje hovoriacich, účel výpovede, ako aj sledovať rozvíjanie myšlienok.

Neprehliadnite - dôležité! 

Časť Počúvanie pri IELTS na počítači trvá o niečo kratšie, keďže odpovede kandidáti zaznamenávajú priamo pri počúvaní. 

Pred spustením každej zo 4 nahrávok budete mať čas na prečítanie otázok. 

Po ukončení každej nahrávky budete mať čas určený na skontrolovanie si vašich odpovedí. 

Podobne na konci celej časti - Počúvanie - budete mať 2 minúty na kontrolu vašich odpovedí. 

Celkovo časť Počúvanie trvá 30 až 34 minút.

IELTS Academic, 2. časť: Čítanie – typy úloh

Trvanie: 60 minút

Formát:

 • Tri dlhé úryvky na čítanie s úlohami (vrátane schém, grafov alebo ilustrácií)
 • Štýl textov je opisný a vecný až diskurzívny a analytický.

Časť Čítanie sa skladá zo 40 otázok. Sú navrhnuté tak, aby overili rozmanité zručnosti čítania. Tieto zručnosti zahŕňajú zbežné čítanie, zistenie hlavných myšlienok pri čítaní, zistenie podrobností pri čítaní, chápanie logických argumentov a identifikáciu názorov, postojov a cieľa autorov.

Táto časť zahŕňa tri dlhé texty, ktoré obsahujú vecné informácie, ale tiež predstavujú rozpravy a analýzy. Pochádzajú z kníh, časopisov a novín a sú určené pre neodbornú verejnosť, teda tých, ktorí sa hlásia na univerzitu v zahraničí alebo chcú získať uznanie odbornej spôsobilosti vo svojom zamestnaní v anglicky hovoriacej krajine.

IELTS Academic, 3. časť: Písanie – typy úloh

Trvanie: 60 minút

Formát:

 • Jedna písomná úloha – opis, vysvetlenie alebo zhrnutie textu alebo schém (najmenej 150 slov)
 • Jedna úloha – úvaha (najmenej 250 slov)

Predmetom sú témy všeobecného záujmu určené a vhodné pre účastníkov testu, ktorí začínajú bakalárske a postgraduálne štúdium alebo chcú získať odbornú registráciu. Časť obsahuje dve úlohy:

 • 1. úloha – dostanete graf, tabuľku alebo schému a budete mať za úlohu opísať, zhrnúť alebo vysvetliť informácie vlastnými slovami. Vašou úlohou môže byť opísať a vysvetliť údaje, opísať fázy procesu, fungovanie, prípadne predmet či udalosť.
 • 2. úloha – napísanie úvahy ako reakcie na názor, argument či problém. 

Odpovede v obidvoch úlohách musia mať formálny štýl.

IELTS Academic, 4. časť: Hovorenie – typy úloh

Trvanie: 10 – 14 minút

Formát:

 • Osobný pohovor so skúšajúcim, ktorý zahŕňa krátke otázky na bežné témy a podrobné rozprávanie o jednej téme.
 • Upozornenie: V závislosti od miesta konania skúšky je možné, že sa ústna časť bude konať v iný deň, než písomné časti.

Časť Hovorenie hodnotí vaše používanie hovorenej angličtiny. Každý test sa zaznamenáva.

 • 1. časť – skúšajúci vám bude klásť všeobecné otázky o vás a otázky na rôzne bežné témy, napríklad domov, rodina, práca, štúdium a záujmy. Táto časť trvá štyri až päť minút.
 • 2. časť – dostanete kartu s požiadavkou, aby ste rozprávali o určitej téme. Budete mať jednu minútu na prípravu a potom budete najviac dve minúty hovoriť. Skúšajúci vám potom položí jednu alebo dve otázky na rovnakú tému.
 • 3. časť – dostanete ďalšie otázky týkajúce sa témy z 2. časti. Vďaka nim budete mať možnosť rozprávať o abstraktnejších javoch a problémoch. Táto časť testu trvá štyri až päť minút.

Registrácia na skúšku IELTS Academic

Ak je vaším cieľom študovať na univerzite alebo pracovať v anglicky hovoriacej krajine, IELTS Academic je pre vás tou správnou voľbou.

Ak sa registrujete na skúšku u nás na British Council, získate bezplatný neobmedzený prístup k last minute kurzu Road to IELTS. Jeho súčasťou je deväť videí, ktoré obsahujú rady a návody, 100 interaktívnych aktivít a dva cvičné testy IELTS General Training pre každú zo štyroch zručností.

Pozrite si našu ponuku termínov skúšky IELTS Academic