IELTS Academic - pripravte sa na akademickú komunikáciu

Skúška IELTS Academic preverí, či ovládate anglický jazyk na dostatočnej úrovni, aby ste mohli komunikovať v akademickom prostredí. Zohľadňuje špecifiká akademického jazyka a ohodnotí, či ste pripravení absolvovať štúdium alebo školenie.

IELTS Academic - stiahnite si zadarmo nášho sprievodcu

S IELTS Online môžete test absolvovať doma alebo na inom vhodnom mieste so spoľahlivým internetovým pripojením. Ak si vyberiete túto možnosť, časť Počúvanie, Čítanie a Písanie budete písať na počítači. Ústna časť prebehne s certifikovaným skúšajúcim IELTS cez online videohovor.

Tento modul si vyberte, ak chcete:

 • študovať na bakalárskej alebo postgraduálnej úrovni kdekoľvek na svete;
 • požiadať o študentské víza Tier 4 na univerzite v Spojenom kráľovstve, ktorá je zaradená medzi univerzity Tier 4
 • pracovať v odbornej organizácii v anglicky hovoriacej krajine.

Ak chcete študovať na univerzite v Spojenom kráľovstve, ktorá požaduje, aby ste absolvovali test IELTS pre UKVI (UK Visas and Immigration) pokračujte tu

Trvanie: 2 hodiny 45 minút (časti počúvanie, čítanie, písanie) + 11-14 minút (ústna časť)

Formát: Skúška sa skladá zo štyroch častí - počúvanie, čítanie, písanie a ústna časť.
Keď sa prihlásite na skúšku IELTS na British Council, absolvujete ju v jednom z našich skúškových centier - bez ohľadu na to, či ju budete písať na počítači alebo na papieri. Ústna časť skúšky sa môže konať v ten istý deň ako písomná časť alebo v priebehu týždňa pred alebo po konaní písomnej časti. 

IELTS Academic - 1. časť: Počúvanie

Trvanie: 30 minút + 10 minút na prepis odpovedí do odpoveďového hárku (prepis nie je pri skúške na počítači) 

Formát: štyri zvukové nahrávky s rôznymi prízvukmi.

Odpovedáte rôznymi spôsobmi:

 • výber z viacerých možností,
 • priraďovanie,
 • označovanie diagramov,
 • dokončovanie viet.

Vypočujete si štyri nahrávky osôb, ktorých materinským jazykom je angličtina. Následne odpovedáte na otázky.

 • 1. nahrávka – rozhovor dvoch osôb v každodennom kontexte.
 • 2. nahrávka – monológ v každodennom kontexte, napríklad opis miestneho technického vybavenia.
 • 3. nahrávka – rozhovor maximálne štyroch osôb v odbornom kontexte, napr. diskusia učiteľa a študenta na univerzite o úlohe.
 • 4. nahrávka – monológ na akademickú tému, napr. univerzitná prednáška.

V tejto časti sa bude hodnotiť Vaša schopnosť porozumieť hlavnej myšlienke, ako aj zachytiť čiastkové informácie, názory a postoje hovoriacich, cieľ výpovede a rozvíjanie ich myšlienok.

Upozornenie 

Ak skúšku píšete na počítači, trvá táto časť skúšky kratšie. Keďže odpovede píšete priamo do počítača, nie je potrebné ich prepísať do odpoveďového hárku. 

 • Pred spustením každej nahrávky budete mať čas na prečítanie otázok. 
 • Po ukončení každej nahrávky budete mať čas na kontrolu Vašich odpovedí. 
 • Na konci celej časti budete mať 2 minúty na opätovnú kontrolu Vašich odpovedí. 
 • Časť počúvanie trvá 30 - 34 minút.

IELTS Academic - 2. časť: Čítanie

Trvanie: 60 minút

Formát:

 • Tri dlhšie texty doplnené úlohami (vrátane diagramov, grafov alebo ilustrácií)
 • Texty môžu byť od opisných a vecných až po diskurzívne a analytické.

Táto časť pozostáva zo 40-tich otázok, ktoré overujú Vaše schopnosti čítať a porozumieť text. Medzi ne patrí napríklad schopnosť rýchleho, zbežného čítania, schopnosť identifikovať hlavné myšlienky textu, schopnosť pozorného čítania s dôrazom na detail, pochopenie logickej výstavby textu a identifikovanie názorov, postojov a cieľov autora textu.

V tejto časti nájdete tri dlhé texty rôzneho zamerania - od vecných a faktografických po diskusie a analýzy. Texty sú vybrané z kníh, časopisov a novín. Hoci sú primárne určené laikom, ale zamerané na študentov a pracujúcich v akademickej oblasti.  

IELTS Academic - 3. časť: Písanie

Trvanie: 60 minút

Formát:

 • písomná úloha, v ktorej je potrebné opísať, vysvetliť alebo zhrnúť text alebo graf (minimálne 150 slov)
 • esej (najmenej 250 slov).

Predmetom sú témy všeobecného záujmu určené a vhodné pre kandidátov, ktorí plánujú bakalárske a postgraduálne štúdium alebo tých, ktorí chcú získať odbornú spôsobilosť v zamestnaní. V tejto časti nájdete dve úlohy:

 • 1. úloha – dostanete graf, tabuľku alebo schému a budete mať za úlohu opísať, zhrnúť alebo vysvetliť informácie, ktoré prezentuje, vlastnými slovami (napr. opísať a vysvetliť údaje, opísať jednotlivé fázy procesu, vysvetliť fungovanie vecí či opísať predmet alebo udalosť)
 • 2. úloha – napíšte esej reagujúcu na prezentovaný názor alebo problém. 

Obe úlohy musia byť napísané v formálnym štýlom.

IELTS Academic - 4. časť: Ústna časť

Trvanie: 10 – 14 minút

Formát:

 • Rozhovor so skúšajúcim: odpovede na kratšie, bežné otázky a podrobné rozprávanie o určenej téme.
 • Upozornenie: v niektorých prípadoch sa ústna časť koná v iný deň, než písomné časti.

V ústnej časti skúšky sa hodnotí Vaša schopnosť hovoriť v anglickom jazyku. Ústna časť je nahrávaná.

 • 1. časť (4-5 minút): odpovede na všeobecné otázky o vás alebo bežných témach (domov, rodina, práca, štúdium a záujmy). 
 • 2. časť (3 minúty): Skúšajúci Vám vyberie tému a budete mať 1 minútu na prípravu. Potom musíte o danej téme dve minúty hovoriť. Následne Vám skúšajúci položí doplňujúce otázky.
 • 3. časť (4-5 minút): Skúšajúci Vám položí ďalšie otázky súvisiace s témou, ktorú ste preberali v 2. časti. Môžete hovoriť o abstraktnejších javoch a problémoch. 

Niektoré z našich skúškových centier ponúkajú aj možnosť absolvovať ústnu časť skúšky IELTS formou videohovoru. Vďaka tomu je naša ponuka termínov ústnej časti flexibilnejšia a dostupnejšia pre všetkých kandidátov.

Ústnu časť skúšky IELTS formou video hovoru (Video-call Speaking test - VCS) absolvujete v oficiálnom skúškovom centre IELTS za rovnako prísnych podmienok overenia Vašej identity. Ústna skúška formou videohovoru prebieha úplne rovnako ako ústna skúška so skúšajúcim prítomným osobne v skúškovej miestnosti - má identický obsah, hodnotenie, trvanie, typy otázok a rovnako prísne bezpečnostné opatrenia.

Aj pri tomto formáte Vás bude skúšať certifikovaný skúšajúci IELTS, čím sa tento typ ústnej skúšky minimálne líši od skúšania s lektorom prítomným priamo v skúškovej miestnosti.

Viac informácií o ústnej skúške formou videohovoru sa dozviete v nasledujúcom videu

Prihláste sa na skúšku IELTS Academic

Ak je Vaším cieľom študovať na univerzite alebo pracovať v anglicky hovoriacej krajine, IELTS Academic je pre vás tou správnou voľbou.

Je v našom záujme, aby ste skúšku absolvovali čí najlepšie. Ak sa prihlásite na skúšku u nás na British Council, získate prístup ku IELTS Ready Premium.

Pozrite si našu ponuku termínov skúšky IELTS Academic

Pred registráciou si nezabudnite overiť, ktorý z modulov testu budú od Vás vyžadovať (IELTS Academic alebo General Training).