Testovanie a hodnotenie angličtiny pre deti a mládež od 6 do 17 rokov

Vieme, že chcete sledovať, ako dieťa napreduje v angličtine. Naše priebežné hodnotenie a testovanie dáva jasný obraz o silných a slabých stránkach a cieľoch budúceho vzdelávania.

Učitelia pomáhajú študentom zisťovať, čo im ide dobre a v čom sa treba zlepšiť. Vychádzajú pri tom z hodnotenia jazyka, zručností a výkonu v triede.

Ako sa informovať a ďalej zapájať

Záleží nám na tom, aby ste mali aktuálne informácie o napredovaní dieťaťa. Tu je návod, ako sa zapojiť.

  • V diskusnom fóre vzdelávacieho centra si vyhľadajte ciele lekcie.
  • Na ovládacom paneli vzdelávacieho centra si pozrite, ako sa darí vášmu dieťaťu.
  • Na konci každého modulu si prečítajte hodnotenie od dieťaťa.
  • Nechajte si posielať správy a oslavujte úspechy dieťaťa.
  • Zúčastnite sa rodičovských konzultácií na konci 1. a 3. trimestra.

Osobný rozvoj so sebaistou hovorenou angličtinou

Naše hodnotenie a testovanie angličtiny pomáha deťom lepšie vnímať jazyk, sebaistejšie hovoriť po anglicky a ľahšie študovať. 

Ako to funguje:

Formatívne hodnotenie Sumatívne hodnotenie (hodnotenie učiteľa podľa CEFR)
Učitelia priebežne konfrontujú študentov s cieľmi lekcie cez vlastné a vzájomné hodnotenie so spolužiakmi a aktivity zamerané na reflexiu pri hodnotení vzdelávacieho cyklu (Zdieľať ciele > Reflektovať > Plánovať) Učitelia používajú projektovú časť časopisu ako pomôcku pri ukazovaní pokroku študentom a rodičom.

Ako fungujú naše správy o študentovi

Správy učiteľa obsahujú aktualizované informácie o výkone a napredovaní študenta. Toto sú hlavné hodnotiace kritériá.

Rozprávanie Rozprávanie študenta hodnotíme na základe jeho výslovnosti, slovnej zásoby, sebaistoty a snahy.
Písanie Posudzovanie písomného prejavu v angličtine znamená skontrolovať pravopis a slovnú zásobu. Zameriavame sa aj na to, ako vie usporiadať myšlienky a vyjadriť to, čo má na mysli.
Nezávislé štúdium a domáce úlohy Významnú úlohu v napredovaní študenta zohráva samostatné štúdium doma. Preverujeme ho sledovaním dokončených domácich úloh a úrovne odovzdaných domácich prác a absolvovaných úloh zo vzdelávacieho centra.
Gramatika V našich vzdelávacích časopisoch sú úlohy na rozvoj zručností v gramatike a správnom používaní angličtiny. Gramatiku skúšame cez cvičenia, ktoré treba absolvovať počas kurzu.
Slovná zásoba Učitelia na každej hodine predstavia nové slová. Povzbudzujeme študentov, aby pri komunikácii v angličtine používali novo naučenú slovnú zásobu. Na každej lekcii hodnotíme študentov na základe používania slovnej zásoby.
Záverečné hodnotenie Záverečné hodnotenie vychádza z výsledkov dieťaťa, účasti na hodinách a odovzdaných domácich úloh.

Viac informácií