C1 English level, image

Úroveň C1 majú používatelia s plynulou znalosťou jazyka, ktorí zvládajú komplexné úlohy spojené so spoločenskými, akademickými a odbornými situáciami. 

Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky (Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)) má šesť úrovní, od A1 pre začiatočníkov po C2 pre používateľov s plynulou znalosťou jazyka. Úrovne sú rozdelené do troch blokov: A alebo používateľ, ktorý ovláda základy, B alebo samostatný používateľ a C alebo používateľ s plynulou znalosťou jazyka.

Čo dokáže študent angličtiny s úrovňou C1?

Študenti, ktorí dosiahli úroveň C1:

  • rozumejú širokej škále náročnejších, dlhších textov, a plne rozpoznávajú ich implicitný význam;
  • vedia sa súvisle a spontánne vyjadrovať bez zreteľného hľadania výrazov;
  • vedia pružne a efektívne používať jazyk na spoločenské, akademické a odborné účely; vedia napísať jasný, správne štruktúrovaný a podrobný text na komplexné témy so správnym použitím organizačných vzorcov, spojok a kohéznych pomôcok.

Pozri tiež