A1 English level, image

Úroveň A1 majú začínajúci používatelia jazyka, ktorí dokážu komunikovať v každodenných situáciách pomocou bežne používaných výrazov a základnej slovnej zásoby.

Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky (Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)) má šesť úrovní, od A1 pre začiatočníkov po C2 pre používateľov s plynulou znalosťou jazyka. Úrovne sú rozdelené do troch blokov: A alebo používateľ, ktorý ovláda základy, B alebo samostatný používateľ a C alebo používateľ s plynulou znalosťou jazyka.

Čo dokáže študent angličtiny s úrovňou A1?

Študenti, ktorí dosiahli úroveň A1:

  • dokážu porozumieť a použiť veľmi bežné každodenné výrazy a jednoduché frázy ohľadom okamžitýxh potrieb;
  • dokážu predstaviť seba a iných a klásť a odpovedať na otázky o osobných detailoch, napr. o tom kde bývajú, o ľuďoch, ktorých poznajú alebo o veciach, ktoré vlastnia;
  • dokážu jednoducho komunikovať, ak druhá osoba hovorí pomaly a jasne.

Pozri tiež