A2 English level, image

Úroveň A2 majú začínajúci používatelia jazyka, ktorí dokážu komunikovať v každodenných situáciách pomocou bežne používaných výrazov.

Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky (Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)) má šesť úrovní, od A1 pre začiatočníkov po C2 pre používateľov s plynulou znalosťou jazyka. Úrovne sú rozdelené do troch blokov: A alebo používateľ, ktorý ovláda základy, B alebo samostatný používateľ a C alebo používateľ s plynulou znalosťou jazyka.

Čo dokáže študent angličtiny s úrovňou A2?

Študenti, ktorí dosiahli úroveň A2:

  • rozumejú vetám a bežným výrazom o známych témach, vrátane veľmi základných informácií o sebe a rodine, nakupovaní, miestach, ktoré ich zaujímajú, a zamestnaní;
  • vedia komunikovať v rámci jednoduchých a rutinných úloh, ktoré si vyžadujú len jednoduchú a priamu výmenu informácií o známych témach;
  • jednoduchými výrazmi vedia opísať svoju minulosť, prostredie a záležitosti súvisiace s ich aktuálnymi potrebami.

Pozri tiež