B2 English level, image

Úroveň B2 majú samostatní používatelia jazyka, ktorí rozumejú hlavným myšlienkam v komplexných textoch a v anglicky hovoriacom prostredí sa cítia pohodlne.

Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky (Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)) má šesť úrovní, od A1 pre začiatočníkov po C2 pre používateľov s plynulou znalosťou jazyka. Úrovne sú rozdelené do troch blokov: A alebo používateľ, ktorý ovláda základy, B alebo samostatný používateľ a C alebo používateľ s plynulou znalosťou jazyka.

Čo dokáže študent angličtiny s úrovňou B2?

Študenti, ktorí dosiahli úroveň B2:

  • rozumejú hlavným myšlienkam zložitejšieho textu, či už na konkrétne alebo abstraktné témy, vrátane odborných diskusií v rámci svojej špecializácie;
  • dohovoria sa celkom súvisle a spontánne tak, že bežná konverzácia s rodenými hovorcami je často bezproblémová pre obe strany;
  • vedia napísať jasný a podrobný text o širokej škále tém, vysvetliť pohľad na tému a uviesť výhody a nevýhody rozličných možností.

Pozri tiež