V súčasnom svete globálneho obchodu je čoraz dôležitejšie vedieť plynule komunikovať v každodenných situáciách v anglickom jazyku. 

Ponúkame tri úrovne skúšky z obchodnej angličtiny: Cambridge English: B1 Business Preliminary, Cambridge English: B2 Business Vantage a Cambridge English: C1 Business Higher. Tieto skúšky organizujeme len na vyžiadanie.

Cambridge English: B1 Business Preliminary (BEC Preliminary)

Cambridge English: B1 Business Preliminary (BEC Preliminary) je prvou z troch skúšok obchodnej angličtiny. Úrovňou zodpovedá skúške Cambridge English: B1 Preliminary (PET) a úrovni B1 mierne pokročilý v rámci Európskeho referenčného rámca jazykov.

Pre koho je skúška určená?

Skúška je vhodná pre každého, kto si chce overiť svoje znalosti anglického jazyka so zameraním na obchodnú angličtinu. Úspešné zvládnutie tejto úrovne položí základy pre vašu prácu v medzinárodnom obchode. Naučíte sa

  • rozumieť krátkym telefonickým rozhovorom alebo všeobecnej obchodnej diskusii
  • vybaviť základné objednávky a zodpovedať všeobecné otázky
  • formulovať krátke a vecné pracovné emaily a listy.

Štruktúra skúšky

Skúška Cambridge English: B1 Business Preliminary sa skladá z troch častí. Čítanie s písaním a počúvanie sa konajú v jeden deň, ústna časť môže, ale nemusí, byť naplánovaná na iný deň (dáme vám, samozrejme, vopred vedieť). Ústna časť prebieha v dvojiciach (alebo trojiciach) a skúšajú vždy dvaja skúšajúci.

 B1 Business Preliminary Čítanie s písaním Počúvanie Ústna časť
Trvanie 1 h 30 min 40 min 12 min
Hodnotenie (% z celkového počtu bodov) 50% 25% 25%

Cambridge English: B2 Business Vantage (BEC Vantage)

Cambridge English: B2 Business Vantage (BEC Vantage). Je druhou z troch skúšok obchodnej angličtiny. Úrovňou zodpovedá skúške Cambridge English: B2 First (FCE) a úrovni B2 stredne pokročilý v rámci Európskeho referenčného rámca jazykov

Pre koho je skúška určená?

Skúška je vhodná pre každého, kto si chce overiť svoje znalosti anglického jazyka so zameraním na obchodnú angličtinu. Úspešné zvládnutie tejto úrovne je predpokladom pôsobenia v obchodnom prostredí s komunikačným jazykom anglickým. Budete

  • rozumieť obchodným reportov a obchodnej korešpondencii
  • vedieť formulovať svoje názory a vecne diskutovať
  • vedieť pripraviť krátku prezentáciu a jednoduchú obchodnú ponuku.

Štruktúra skúšky

Skúška B2 Business Vantage sa skladá zo štyroch častí. Čítanie, písanie a počúvanie sa konajú v jeden deň, ústna časť môže, ale nemusí, byť naplánovaná na iný deň (dáme vám, samozrejme, vopred vedieť). Ústna časť prebieha v dvojiciach (alebo trojiciach) a skúšajú vždy dvaja skúšajúci.

 B2 Business Vantage Čítanie Písanie Počúvanie Ústna časť
Trvanie 1 h 45 min 40 min 14 min
Hodnotenie (% z celkového počtu bodov) 25% 25% 25% 25%

Cambridge English: C1 Business Higher (BEC Higher)

Cambridge English: C1 Business Higher (BEC Higher) je treťou, najnáročnejšou zo skúšok obchodnej angličtiny. Úrovňou zodpovedá skúške Cambridge English: C1 Advanced (CAE) a úrovni C1 pokročilý v rámci Európskeho referenčného rámca jazykov

Pre koho je skúška určená?

Skúška je vhodná pre každého, kto chce rozvinúť svoje profesionálne zručnosti v oblasti obchodnej angličtiny. Úspešné zvládnutie tejto úrovne je  dôkazom vašej schopnosti riešiť aj náročné obchodné úlohy a situácie. Budete 

  • sa vedieť aktívne zapájať do obchodných stretnutí, vyjadriť a zdôvodniť svoj názor 
  • rozumieť väčšine obchodných správ a obchodnej korešpondencii
  • vedieť napísať detailné obchodné návrhy a listy.

Štruktúra skúšky

Skúška C1 Business Higher pozostáva zo štyroch častí. Čítanie, písanie a počúvanie sa konajú v jeden deň, ústna časť môže, ale nemusí, byť naplánovaná na iný deň (dáme vám, samozrejme, vopred vedieť). Ústna časť prebieha v dvojiciach (alebo trojiciach) a skúšajú vždy dvaja skúšajúci.

 C1 Business Higher Čítanie Písanie Počúvanie Ústna časť
Trvanie 1 h 1h 10 min 40 min 16 min
Hodnotenie (% z celkového počtu bodov) 25% 25% 25% 25%

Absolvovanie skúšok z obchodnej angličtiny na Slovensku

Zaregistrujte sa na skúšku z obchodnej angličtiny na Slovensku

Zistite, kedy a kde je možné absolvovať skúšku z obchodnej angličtiny na Slovensku, čo očakávať v deň skúšky a prečo si vybrať práve British Council.

Výsledky skúšok sú zverejnené 4-6 týždňov po absolvovaní skúšky.