What to expect on exam day - SK
What to expect on exam day - SK

V tejto sekcii vám poskytneme niekoľo tipov a rád týkajúcich sa toho, čo môžete očakávať pred, počas a po písomnej a ústnej časti skúšky.

Čo očakávať počas písomnej časti skúšky

Pred začatím skúšky

  • Prineste si so sebou občiansky preukaz alebo pas (v žiadnom prípade neakceptujeme kópiu dokladu), 'Confirmation of Entry‘ (pozvánka na skúšku) a písacie potreby (ceruzku a gumu vám poskytneme my)
  • Na miesto konania skúšky sa dostavte aspoň 30 minút pred plánovaným začatím skúšky
  • Označenia vás nasmerujú do miestnostnosti určenej na registráciu, uloženie si osobných vecí a skúškovú miestnosť
  •  Majte vašu ‚Confirmation of Entry‘ (pozvánka na skúšku) poruke. Pamätajte si vaše kandidátske číslo (uvedené v Confirmation of Entry). Vaše miesto v skúškovej miestnosti je presne stanovené na základe vášho kandidátskeho čísla.

Počas skúšky

Pred vstupom do skúškovej miestnosti:

• Úplne vypnite svoj mobilný telefón a akékoľvek elektronické zariadenia, vrátane akýchkoľvek alarmov na hodinkách a pripomienok.

• Odovzdajte svoj mobilný telefón administrátorovi skúšky a odložte všetky nedovolené veci (knihy, tašky, atď.) do miestnosti, ktorá je pre vás pripravená (táto bude počas písomných častí skúšky uzamknutá).

• Môžete si so sebou zobrať fľašu vody v priehľadnej nádobe bez etikety. Uložte si ju pod stôl, aby ste predišli nehodám.

• Potom, ako budete usadený, vám dozor konajúca osoba skontroluje občiansky preukaz/pas, aby sa uistila o vašej identite, a teda, že nedošlo k žiadnej zámene.

• Dozor konajúca osoba následne rozdá skúškové materiály (a v niektorých prípadoch samostatný odpoveďový hárok a/alebo papier na poznámky).

• V prípade, že meno, ktoré je na skúškových materiáloch predtlačené, nie je správne, je potrebné o danej skutočnosti okamžite informovať dozor konajúcu osobu.

• Dozor konajúca osoba prečíta špecifické inštrukcie zvlášť pred každou časťou skúšky. Je dôležité, aby ste tieto inštrukcie pozorne počúvali. V prípade akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa priebehu skúšky, je potrebné sa okamžite pýtať.

Po začatí skúšky

  • Prečítajte si inštrukcie na prednej strane skúškových materiálov (a samostatnom odpoveďovom hárku, ak je súčasťou skúšky).

• Neotvárajte skúškové materiály, kým vás dozor konajúca osoba nevyzve.

• Dozor konajúca osoba vám poskytne informáciu ohľadne dĺžky trvania jednotlivých častí skúšky. Uistite sa, že ste prepísali všetky odpovede v stanovenom čase, pretože žiadny dodatočný čas vám na prepis odpovedí nebude poskytnutý.

• Dozor konajúca osoba vás pred každou časťou skúšky upozorní, či je na vypĺňanie odpovedí potrebné použiť ceruzku alebo pero.

• Písanie: na odpovede použite sivé riadky, ktoré sa nachádzajú na odpoveďových hárkoch. Na poznámky môžete použiť prázdne strany.

• Počúvanie: Test je rozdelený do sekcií a nahrávka sa ukončí sama. CD zároveň obsahuje všetky pauzy a pokyny pre kandidátov. Každá sekcia sa prehrá dvakrát. Taktiež vám bude poskytnutý čas na prepísanie odovedí na odpoveďový hárok a CD vás zároveň informuje, kedy je test ukončený.

• Nesmiete rozprávať, odpisovať, ani mať pri sebe žiadnu zo zakázaných vecí (ako napríklad mobilný telefón) pretože by ste riskovali, že budete diskvalifikovaný.

• V prípade, že potrebujete ísť na toaletu, je potrebné zdvihúť ruku. Dozor konajúca osoba vás z dôvodu bezpečnosti na toaletu odprevadí.

• V prípade potreby použitia toalety nebude poskytnutý žiadny dodatočný čas.

• Dozor konajúca osoba vás bude informovať vždy 10 a 5 minút pred koncom jednotlivých častí skúšky.

Pred skončením skúšky

• Po skončení testu budete vyzvaný, aby ste položili perá alebo ceruzky.

• Predtým, ako budete môcť opustiť skúškovú miestnosť, dozor konajúca osoba pozbiera všetky skúškové materiály, vrátane poznámkových papierov. Počas tejto časti musíte ostať sedieť na svojom mieste.

Po skončení skúšky

  • Predtým, ako odídete sa uistite, či ste si zobrali všetky svoje osobné veci.
  • Uistite sa, že máte svoju kópiu 'Confirmation of Entry', ktorá obsahuje informácie potrebné pre prihlásenie sa a skontrolovanie si výsledkov online.
  • V prípade, že v deň skúšky nedovŕšite 18 rokov, je potrebné, aby ste z miesta konania skúšky odišli v sprievode zákonného zástupcu. Ak toto nie je možné, prosím, prineste nám vyplnený a podpísaný formulár (nižšie v sekcií Na stiahnutie), kde váš zákonný zástupca súhlasí s tým, že z miesta konania skúšky môžete odísť sám/sama bez sprievodu zákonného zástupcu.

Nahlásenie incidentu

•  V prípade, že sa počas skúšky stane niečo, čo by mohlo ovplyvniť váš výkon (napríklad zvýšená hladina hluku počas časti počúvanie a pod.), musíte túto skutočnosť okamžite nahlásiť dozor konajúcej osobe, prípadne administrátorovi skúšky.

Čo očakávať počas ústnej časti skúšky

• Vezmite si so sebou svoj občiansky preukaz/pas.

• Je dôležité, aby ste v mieste konania ústnej časti skúšky boli minimálne 30 minút pred jej začatím (skontrolujte si preto presný čas vašej skúšky).

• Sledujte označenia smerovania do miestnostností určených na ústnu časť skúšky.

• Dozor konajúca osoba skontroluje váš občiansky preukaz/pas. Po overení údajov musíte počkať v určenej miestnosti.

• Počas čakania je potrebné, aby ste sa správali ticho a nerušili priebeh skúšky.

• V prípade, že je vaše meno uvedené nesprávne, informujte o danej skutočnosti dozor konajúcu osobu.

• Vypnite si svoj mobilný telefón vrátane všetkých elektronických zariadení a uložte si svoje osobné veci vo vyhradených priestoroch.

• Ústna časť skúšky prebieha v dvojiciach. Dozor konajúca osoba vám v zmysle časového harmonogramu povie, kto bude vaším spolukandidátom.

• V prípade, že niekto z kandidátov chýba, je časový harmonogram prispôsobený tak, aby nedošlo k oneskoreniu.

• Pred ústnou časťou skúšky vám bude pridelený tzv. Známkovací hárok, ktorý obsahuje vaše meno. Neskladajte, ani ho nekrčte, prosím. V skúškovej miestnosti ho odovzdáte skúšajúcemu.

• V prípade nepárneho počtu kandidátov odpovedajú v skupinke poslední traja kandidáti. Skúšku nie je možné vykonať len s jedným kandidátom.

Fotografovanie počas dňa skúšky

V prípade, že ste sa rozhodli absolvovať jednu zo skúšok FCE, CAE a CPE, je podmienkou, aby boli všetci kandidáti v deň skúšky odfotografovaní. Cambridge English si vyhradzuje právo nezverejniť výsledky tých kandidátov, ktorí neboli v deň skúšky odfotografovaní, v zmysle nariadenia. Pre viac informácií ohľadne fotografovania v deň skúšky je k dispozícii dokument Test day photo, v anglickom jazyku.

Informácia pre kandidátov, ktorí sa rozhodli absolvovať Cambridge English skúšku z dôvodu získania víz do UK

V prípade, že ste občanom štátu, ktorý nie je členským štátom EÚ a rozhodli ste sa absolvovať Cambridge English skúšku za účelom získania víz do Veľkej Británie, musí byť váš hlas nahratý v deň ústnej časti skúšky. Pre viac informácií je k dispozícii dokument Cambridge exam for UK visa purposes v anglickom jazyku.