Žiaci píšuci skúšku v triede

Čo očakávať počas písomnej časti skúšky

Pred začiatkom skúšky

 • Nezabudnite si na skúšku priniesť občiansky preukaz alebo pas (iný doklad alebo kópiu dokladu nemôžeme akceptovať) a vašu Confirmation of Entry (pozvánka na skúšku s rozvrhom skúškového dňa). Písacie potreby vám poskytneme my.
 • Na miesto konania skúšky príďte minimálne 30 minút pred plánovaným začiatkom skúšky.
 • Pred skúškou sa musíte registrovať (pri niektorých skúškach aj odfotografovať) a odložiť si osobné veci na vyhradené miesto. Mobilné telefóny, iné elektronické zariadenia a všetky druhy hodiniek budú zozbierané a vrátime vám ich po poslednej písomnej časti.

Počas skúšky

 • Uistite sa, že ste odovzdali alebo odložili všetky nepovolené predmety. Miestnosť, v ktorej máte uložené svoje osobné veci, bude počas skúšky uzamknutá.
 • Do skúškovej miestnosti si môžete zobrať doklad totožnosti, fľašu vody v priehľadnej nádobe (bez etikety) a lieky (prosím, informujte nás vopred ak potrebujete počas skúšky užiť liek).
 • Pred začiatkom skúšky skontrolujeme vašu totožnosť a či je vaše meno uvedené správne. Dostanete inštrukcie k priebehu skúšky a rozdáme vám skúškové materiály (v niektorých prípadoch samostatný odpoveďový hárok a/alebo papier na poznámky). 
 • Pred každou časťou skúšky sa tento postup zopakuje.

Po začatí skúšky

 • Prečítajte si inštrukcie na prednej strane skúškových materiálov (a na samostatnom odpoveďovom hárku, ak je súčasťou skúšky). Neotvárajte skúškové materiály, kým vás dozorkonajúca osoba nevyzve.
 • Čas začiatku a konca danej časti skúšky bude napísaný na viditeľnom mieste. Uistite sa, že všetky odpovede vpíšete načas, na správny papier a podľa inštrukcií (perom alebo ceruzkou).
 • Počúvanie: Test je rozdelený do sekcií a nahrávka sa ukončí sama. Na CD sú nahrané aj inštrukcie a potrebné pauzy. Každú sekciu budete počuť dvakrát, dostanete aj čas na prepísanie odpovedí na odpoveďový hárok a CD vás bude informovať aj o ukončení testu.
 • Počas skúšky nie je dovolené rozprávať alebo odpisovať - v opačnom prípade vás môžeme vylúčiť zo skúšky.
 • Ak potrebujete počas skúšky ísť na toaletu, zdvihnite ruku. Za návštevu toalety nemáte nárok na predĺženie času skúšky.
 • Dozorkonajúca osoba vás bude informovať 10 a 5 minút pred koncom jednotlivých častí skúšky.
 • Po uplynutí času ostaňte na svojom mieste pokým nie sú všetky skúškové materiály, vrátane poznámkových papierov, vyzbierané. 

Po skončení skúšky

 • Nezabudnite si zobrať všetky osobné veci a uistite sa, že máte vašu Confirmation of Entry - na nej nájdete prihlasovacie údaje, vďaka ktorým si budete môcť pozrieť výsledky skúšky online.
 • Ak ešte nemáte 18 rokov (ale viac ako 11 rokov), môžete z miesta konania skúšky odísť len v sprievode zákonného zástupcu. Ak to nie je možné, prineste nám, prosím, vyplnený a podpísaný formulár (na stiahnutie nižšie), že z miesta konania skúšky môžete odísť sám/sama bez sprievodu zákonného zástupcu.

Nahlásenie incidentu

 • Ak sa počas skúšky stane niečo, čo mohlo negatívne ovplyvniť váš výkon počas skúšky (napríklad zvýšená hladina hluku počas časti počúvanie a pod.), nahláste to ihneď dozorkonajúcej osobe, prípadne administrátorovi skúšky. 

Čo očakávať počas ústnej časti skúšky

 • Nezabudnite si na skúšku priniesť občiansky preukaz alebo pas (iný doklad alebo kópiu dokladu nemôžeme akceptovať).
 • Na miesto konania skúšky príďte minimálne 20 minút pred plánovaným časom ústnej časti skúšky. Riaďte sa inštrukciami.
 • Počas čakania na vašu ústnu časť sa musíte zdržiavať vo vyhradenej miestnosti. Skontrolujeme vašu totožnosť a správnosť vášho mena.
 • Uistite sa, že do skúškovej miestnosti nevstupujete s nepovolenými predmetmi. Osobné veci si odložte na vyhradenom mieste.
 • Ústna časť skúšky prebieha v dvojiciach alebo trojici (v prípade nepárneho počtu kandidátov). Pred vstupom do skúškovej miestnosti dostanete tzv. známkovací hárok s vaším menom. Neskladajte ani nekrčte ho, prosím - v skúškovej miestnosti ho odovzdáte skúšajúcemu.

Fotografovanie počas skúškového dňa

Ak ste sa prihlásili na skúšku B2 First, C1 Advanced alebo C2 Proficiency, musíme vás pred začiatkom skúšky odfotografovať. Viac informácií o fotografovaní v deň skúšky nájdete v dokumente Test day photo (v anglickom jazyku).

Informácia pre kandidátov, ktorí skúšku absolvujú s cieľom získať víza do UK

Ak ste občanom štátu, ktorý nie je členským štátom EÚ, a rozhodli ste sa absolvovať Cambridge English skúšku za účelom získania víz do Veľkej Británie, musíme váš hlas nahrať v deň ústnej časti skúšky. Viac informácií nájdete v dokumente Cambridge exam for UK visa purposes (v anglickom jazyku).

Pozri tiež