Žiaci píšuci skúšku v triede

Čo očakávať počas písomnej časti skúšky

Pred začiatkom skúšky

 • Nezabudnite si na skúšku priniesť občiansky preukaz alebo pas (iný doklad alebo kópiu dokladu nemôžeme akceptovať) a vašu Confirmation of Entry (pozvánka na skúšku s rozvrhom skúškového dňa). Písacie potreby vám poskytneme my.
 • Na miesto konania skúšky príďte minimálne 30 minút pred plánovaným začiatkom skúšky.
 • Pred skúškou sa musíte registrovať (pri niektorých skúškach aj odfotografovať) a odložiť si osobné veci na vyhradené miesto. Mobilné telefóny, iné elektronické zariadenia a všetky druhy hodiniek budú zozbierané a vrátime vám ich po poslednej písomnej časti.

Počas skúšky

 • Uistite sa, že ste odovzdali alebo odložili všetky nepovolené predmety. Miestnosť, v ktorej máte uložené svoje osobné veci, bude počas skúšky uzamknutá.
 • Do skúškovej miestnosti si môžete zobrať doklad totožnosti, fľašu vody v priehľadnej nádobe (bez etikety) a lieky (prosím, informujte nás vopred ak potrebujete počas skúšky užiť liek).
 • Pred začiatkom skúšky skontrolujeme vašu totožnosť a či je vaše meno uvedené správne. Dostanete inštrukcie k priebehu skúšky a rozdáme vám skúškové materiály (v niektorých prípadoch samostatný odpoveďový hárok a/alebo papier na poznámky). 
 • Pred každou časťou skúšky sa tento postup zopakuje.

Po začatí skúšky

 • Prečítajte si inštrukcie na prednej strane skúškových materiálov (a na samostatnom odpoveďovom hárku, ak je súčasťou skúšky). Neotvárajte skúškové materiály, kým vás dozorkonajúca osoba nevyzve.
 • Čas začiatku a konca danej časti skúšky bude napísaný na viditeľnom mieste. Uistite sa, že všetky odpovede vpíšete načas, na správny papier a podľa inštrukcií (perom alebo ceruzkou).
 • Počúvanie: Test je rozdelený do sekcií a nahrávka sa ukončí sama. Na CD sú nahrané aj inštrukcie a potrebné pauzy. Každú sekciu budete počuť dvakrát, dostanete aj čas na prepísanie odovedí na odpoveďový hárok a CD vás bude informovať aj o ukončení testu.
 • Počas skúšky nie je dovolené rozprávať alebo odpisovať - v opačnom prípade vás môžeme vylúčiť zo skúšky.
 • Ak potrebujete počas skúšky ísť na toaletu, zdvihnite ruku. Za návštevu toalety nemáte nárok na predĺženie času skúšky.
 • Dozorkonajúca osoba vás bude informovať 10 a 5 minút pred koncom jednotlivých častí skúšky.
 • Po uplynutí času ostaňte na svojom mieste pokým nie sú všetky skúškové materiály, vrátane poznámkových papierov, vyzbierané. 

Po skončení skúšky

 • Nezabudnite si zobrať všetky osobné veci a uistite sa, že máte vašu Confirmation of Entry - na nej nájdete prihlasovacie údaje, vďaka ktorým si budete môcť pozrieť výsledky skúšky online.
 • Ak ešte nemáte 18 rokov (ale viac ako 11 rokov), môžete z miesta konania skúšky odísť len v sprievode zákonného zástupcu. Ak to nie je možné, prineste nám, prosím, vyplnený a podpísaný formulár (na stiahnutie nižšie), že z miesta konania skúšky môžete odísť sám/sama bez sprievodu zákonného zástupcu.

Nahlásenie incidentu

 • Ak sa počas skúšky stane niečo, čo mohlo negatívne ovplyvniť váš výkon počas skúšky (napríklad zvýšená hladina hluku počas časti počúvanie a pod.), nahláste to ihneď dozorkonajúcej osobe, prípadne administrátorovi skúšky. 

Čo očakávať počas ústnej časti skúšky

 • Nezabudnite si na skúšku priniesť občiansky preukaz alebo pas (iný doklad alebo kópiu dokladu nemôžeme akceptovať).
 • Na miesto konania skúšky príďte minimálne 20 minút pred plánovaným časom ústnej časti skúšky. Riaďte sa inštrukciami.
 • Počas čakania na vašu ústnu časť sa musíte zdržiavať vo vyhradenej miestnosti. Skontrolujeme vašu totožnosť a správnosť vášho mena.
 • Uistite sa, že do skúškovej miestnosti nevstupujete s nepovolenými predmetmi. Osobné veci si odložte na vyhradenom mieste.
 • Ústna časť skúšky prebieha v dvojiciach alebo trojici (v prípade nepárneho počtu kandidátov). Pred vstupom do skúškovej miestnosti dostenete tzv. známkovací hárok s vaším menom. Neskladajte ani nekrčte ho, prosím - v skúškovej miestnosti ho odovzdáte skúšajúcemu.

Fotografovanie počas skúškového dňa

Ak ste sa prihlásili na skúšku B2 First, C1 Advanced alebo C2 Proficiency, musíme vás pred začiatkom skúšky odfotografovať. Pre viac informácií ohľadne fotografovania v deň skúšky si pozrite Test day photo (v anglickom jazyku).

Informácia pre kandidátov, ktorí skúšku absolvujú s cieľom získať víza do UK

Ak ste občanom štátu, ktorý nie je členským štátom EÚ, a rozhodli ste sa absolvovať Cambridge English skúšku za účelom získania víz do Veľkej Británie, musíme váš hlas nahrať v deň ústnej časti skúšky. Viac informácií je k dispozícii v Cambridge exam for UK visa purposes  (v anglickom jazyku).