Platí pre účastníkov skúšok z anglického jazyka, konzultácie v anglickom jazyku a kurzy anglického jazyka poskytované osobne, online alebo v kombinovanom formáte organizáciou British Council.

Časť 1: VŠEOBECNÉ PODMIENKY

1. O týchto podmienkach predaja.
1.1 Tieto podmienky predaja sa vzťahujú na akúkoľvek zmluvu medzi vami a British Council, pokiaľ ide o vašu účasť na kurze anglického jazyka (vrátane on-line samoobslužných alebo kombinovaných kurzov) alebo na skúške z anglického jazyka či konzultácii k anglickému jazyku, ktoré ponúka British Council. Tieto jazykové skúšky, konzultácie, alebo kurzy, (osobne, on-line, alebo v kombinovanom formáte), vrátane akýchkoľvek prípadných súvisiacich tlačených či netlačených materiálov (spoločne len „produkty v anglickom jazyku“), je možné dodať osobne, on-line, alebo v kombinovanom formáte. Ďalšie informácie o formáte doručenia príslušného produktu k vám (vrátane potrebných technických požiadaviek na váš počítač či mobilné zariadenie na prístup k digitálnemu obsahu) nájdete na našom portáli alebo v iných relevantných marketingových materiáloch.

1.2 Pred rezerváciou alebo nákupom akéhokoľvek produktu v anglickom jazyku prostredníctvom online systému British Council (ďalej len „portál"") alebo osobne si prosím pozorne prečítajte podmienky predaja.

1.3 Tieto všeobecné obchodné podmienky môžu byť zmenené a doplnené prípadnými osobitnými podmienkami, ktoré sa vzťahujú na naše aktivity v konkrétnej jurisdikcii a sú uvedené v časti 3 nižšie (ďalej len „osobitné podmienky") alebo akýmikoľvek doplnkovými podmienkami, ktoré sa vzťahujú na konkrétny produkt, službu alebo elektronický materiál na prevzatie, ktoré sú uvedené nižšie v časti 2 (Podmienky používania digitálnych služieb) a časti 4 (Doplnkové zmluvné podmienky). Všeobecné podmienky, podmienky používania digitálnych služieb, osobitné podmienky a doplnkové zmluvné podmienky sú spoločne označované ako „podmienky predaja“). V prípade akéhokoľvek rozporu medzi všeobecnými obchodnými podmienkami, podmienkami používania digitálnych služieb, osobitnými podmienkami a doplnkovými zmluvnými podmienkami sa uplatnia v nasledujúcom poradí: (i) doplnkové zmluvné podmienky, (ii) osobitné podmienky, (iii) podmienky používania digitálnych služieb a (iv) všeobecné obchodné podmienky

1.4 Upozorňujeme, že pred rezerváciou alebo zaplatením za produkt v anglickom jazyku, ponúkaný prostredníctvom portálu alebo inak, budete vyzvaný k prijatiu podmienok predaja (buď on-line alebo osobne). Kliknutím na políčko „Akceptujem“ prípadne „Prijať a zaplatiť“, zaškrtnutím políčka online (ak odosielate svoju prihlášku online), alebo podpisom výtlačku podmienok predaja (ak podávate svoju prihlášku osobne), potvrdzujete svoj súhlas s tým, že budete viazaný týmito podmienkami predaja. Ak podmienky predaja neprijmete, nebudete môcť navštevovať ani inak získať prístup k produktom týkajúcim sa anglického jazyka, ktoré ponúka British Council.

2. O British Council a vašej zmluve

2.1 Pokiaľ osobitné podmienky neustanovujú inak, uzatvárate právne záväznú zmluvu s organizáciou British Council, ktorá je registrovaná v Anglicku a Walese podľa Kráľovskej listiny (Royal Charter) a registrovaná ako nezisková organizácia (pod číslom 209131 v Anglicku a Walese a číslom SC03773 v Škótsku). Sídlo organizácie je na 10 Spring Gardens, Londýn, SW1A 2BN. British Council pôsobí v rôznych krajinách prostredníctvom miestnych pobočiek alebo pridružených zastúpení, ako aj miestnych dcérskych spoločností. Osobitné podmienky alebo doplnkové zmluvné podmienky budú v prípade potreby obsahovať dodatočné informácie a to, ako sa na vás vzťahujú. Tieto podmienky predaja môžu byť preložené do iného jazyka. Takýto preklad slúži len na informatívne účely, pokiaľ osobitné podmienky nestanovujú inak. V prípade konfliktu medzi verziou v anglickom jazyku a preloženou verziou, bude mať prednosť angličtina.

2.2 Zmluva, ktorú uzavriete podľa týchto podmienok predaja, je určená vám osobne a preto nemôžete bez predchádzajúceho písomného súhlasu British Council postúpiť ani previesť žiadne alebo všetky vaše práva či povinnosti vyplývajúce z týchto podmienok predaja.

2.3 British Council môže postúpiť alebo inak previesť zmluvu (úplne alebo čiastočne), alebo subkontrahovať či delegovať dodanie produktu v anglickom jazyku akýmkoľvek spôsobom podľa vlastného uváženia: i) akémukoľvek samostatnému subjektu, ktorý je pod kontrolou organizácie British Council alebo inak tvorí súčasť skupiny subjektov British Council; alebo (ii) akémukoľvek poskytovateľovi outsourcingových služieb alebo tretej strane, ktorí sú zmluvne zapojení do poskytovania služieb British Council.

2.4 Na účely týchto podmienok predaja „vy“ znamená osobu identifikovanú ako účastník spojený s produktom týkajúcim sa anglického jazyka v účastníckej prihláške alebo inej žiadosti o prístup k produktu v anglickom jazyku, ponúkanému prostredníctvom portálu alebo inak inzerovanému organizáciou British Council (ďalej len „registračná prihláška“). Ak je účastník mladší ako 18 rokov, „vy“ znamená rodič alebo opatrovník podávajúci registračnú prihlášku.

3. Ako si objednať a zaplatiť za produkt v anglickom jazyku

3.1 Registračnú prihlášku podávate, keď:
a) podáte účastnícku prihlášku alebo inú žiadosť o prístup k určenému produktu v anglickom jazyku na konkrétnom mieste alebo v konkrétnej jurisdikcii a v konkrétnom dátume alebo čase (ak je to aplikovateľné), prípadne online;
b) súhlasíte s týmito podmienkami predaja;
c) British Council alebo ňou určený treťostranový poskytovateľ platobnej brány (podľa toho, čo nastane skôr) dostane legitímnu platbu na určený bankový účet, alebo British Council dostane inak tieto prostriedky súvisiace s produktom týkajúcim sa anglického jazyka platbou v hotovosti či bankovým prevodom.

3.2 Odoslaním registračnej prihlášky:
a) vyjadrujete záujem o účasť či iný prístup k produktu v anglickom jazyku, ktorý je predmetom týchto podmienok predaja; a
b) potvrdzujete, že máte minimálne 18 rokov.

3.3 Registračnú prihlášku môže podať iba osoba, ktorá má aspoň 18 rokov. Ak chcú registračnú prihlášku podať osoby mladšie ako 18 rokov, musia požiadať svojho rodiča alebo zákonného zástupcu, aby podali registračnú prihlášku v ich mene a potvrdili súhlas s týmito podmienkami predaja.

3.4 Ak podáte registračnú prihlášku:
a) prostredníctvom portálu, tak potom, čo British Council dostane údaje uvedené v ustanoveniach 3.1 (a) a 3.1 (b) vo vzťahu k vašej registračnej prihláške, dostanete od British Council potvrdenie o prijatí týchto údajov a – po prijatí platby – podrobnosti o produkte v anglickom jazyku, na ktorý ste registrovaný (ďalej len „potvrdenie“). Po prijatí platby v súlade s ustanovením 3.1 (c), sa  vám zobrazí potvrdzujúca správa vo vyskakovacom okne, alebo dostanete e-mailovú či inú elektronickú správu, ktorú si môžete vytlačiť (ďalej len „potvrdenie o rezervácii“). Takéto potvrdenie o rezervácii musí obsahovať kópiu podmienok predaja;

b) osobne, tak zástupca British Council potvrdí – po prijatí platby v súlade s ustanovením 3.1 (c) – podrobnosti o produkte v anglickom jazyku, o ktorý máte záujem, (ďalej len „potvrdenie“). Potvrdenie o rezervácii vám bude odovzdané alebo zaslané po prijatí platby v súlade s ustanovením 3.1 (c). Kópiu podmienok predaja dostanete osobne ako súčasť potvrdenia alebo ako súčasť potvrdenia o rezervácii.

3.5 Aby sa zabránilo pochybnostiam, ak vykonáte rezerváciu online, tak zmluva o danom produkte v anglickom jazyku bude považovaná za právne vynútiteľnú, keď sa vám zobrazí potvrdenie o rezervácii vo vyskakovacom okne, alebo dostanete potvrdenie e-mailovou či inou elektronickou správou.

3.6 Potvrdenie o rezervácii sa bude považovať za potvrdenie toho, že British Council prijala vašu registráciu na príslušný produkt v anglickom jazyku a toto prijatie vytvára právne záväznú zmluvu medzi vami a  British Council o týchto podmienkach predaja (ďalej len „zmluva“) .

3.7 Ak zmluva nebude zrušená predčasne v súlade s podmienkami predaja, zmluva zanikne po úplnom dodaní príslušného produktu v anglickom jazyku. V tom čase prestanú platiť povinnosti ustanovené v podmienkach predaja (s výnimkou obmedzení na používanie kurzových materiálov uvedených v článku 11, ktoré zostanú navždy v platnosti).

3.8 Ak ste nedostali potvrdenie o rezervácii do 72 hodín po odoslaní registračnej prihlášky, obráťte sa na British Council zaslaním e-mailu na adresu info@britishcouncil.sk. Ak vám nebolo odoslané potvrdenie o rezervácii, nebolo pre vás rezervované žiadne miesto. Podrobné informácie o tom, ako môžete získať prístup k produktom týkajúcim sa anglického jazyka dodávanými úplne či čiastočne v digitálnej forme, vám budú zaslané buď ako súčasť potvrdenia o rezervácii, alebo samostatne e-mailovou či inou elektronickou správou.

4. Platba

4.1 Všetky ceny za produkty v anglickom jazyku ponúkané cez portál budú zobrazené na portáli (prípadne oznámené osobne). Ak nie je uvedené inak, všetky inzerované ceny zahŕňajú dane a poplatky znášané organizáciou British Council za použitie debetných či kreditných kariet. Za použitie debetných či kreditných kariet vám môžu byť poskytovateľom vašej karty účtované aj dodatočné poplatky, navyše k inzerovanému poplatku British Council. Poplatky sa môžu občas zmeniť, neovplyvní to však žiadnu registračnú prihlášku, ku ktorej už bolo odoslané potvrdenie o rezervácii.

4.1.1. British Council neprijíma platby prevodom z bánk (alebo iných finančných inštitúcií), ktoré sú na sankčnom zozname Veľkej Británie alebo iných kompetentných orgánov. V prípade, že lokalizujeme úhradu z banky (alebo inej finančnej inštitúcie), ktorá je na tomto sankčnom zozname, finančné prostriedky budú zmrazené a nebudeme za ne môcť poskytnúť služby, ktoré ste si zaplatili. Prosím, uistite sa vopred, že neprevádzate platbu z banky (alebo inej finančnej inštitúcie), ktorá je na tomto sankčnom zozname.

4.2 Platba kreditnou alebo debetnou kartou
4.2.1 Platbu možno vykonať kreditnou alebo debetnou kartou, ako je vysvetlené v procese registrácie. Vo všetkých prípadoch považuje British Council platbu za potvrdenie, že ste osobou oprávnenou používať túto kreditnú alebo debetnú kartu a že máte viac ako 18 rokov.

4.2.2 Platby kreditnou alebo debetnou kartou sa spracujú bezodkladne prostredníctvom tretej strany cez zabezpečené spojenie. British Council neuchováva žiadne údaje o karte. Ak uskutočníte platbu online, príjmový doklad pre všetky platby kreditnou alebo debetnou kartou dostanete e-mailom alebo vyskakovacím oknom na vašom portálovom účte alebo inou formou elektronickej správy (ak je to uplatniteľné). Aby sa zabránilo pochybnostiam, takáto správa je potvrdením o rezervácii.

4.3 Platba bankovým prevodom
4.3.1 Pre niektoré produkty anglického jazyka je British Council schopná akceptovať platbu prostredníctvom priameho bankového prevodu. V prípade, že British Council ponúka túto možnosť, bude to jasne uvedené na portáli alebo vám to bude oznámené osobne, prípadne uvedené v osobitných podmienkach a / alebo doplnkových zmluvných podmienkach.

4.3.2 British Council považuje platbu za potvrdenie, že ste osobou oprávnenou takýto bankový prevod uskutočniť.

4.3.3 Ak je platba uskutočnená bankovým prevodom, spracuje sa podľa možnosti do 72 hodín.

4.3.4 Ak platíte príslušný poplatok bankovým prevodom, zoberte na vedomie, že budete znášať akékoľvek dodatočné poplatky vašej banky za platbu bankovým prevodom. Potvrdenie o prevode finančných prostriedkov na určený bankový účet British Council bude predstavovať potvrdenie o rezervácii.

4.4 Platba v hotovosti alebo šekom
4.4.1 Ak podávate svoju registračnú prihlášku osobne, British Council môže prijať platbu príslušného poplatku v hotovosti alebo šekom. Prijatie tejto platby (podľa ustanovenia 3.1) bude predstavovať potvrdenie o rezervácii.

4.5 Pokiaľ nebude zaplatený príslušný poplatok, nebudete mať právo používať produkt v anglickom jazyku ani ho iným spôsobom získať. Až do zaplatenia príslušného poplatku v plnej výške vám British Council môže zabrániť v účasti alebo inom prístupe ku všetkým alebo akýmkoľvek častiam príslušného produktu v anglickom jazyku, bez zodpovednosti voči vám.

5. Vypovedanie zmluvy zo strany British Council

5.1 British Council môže zmluvu z akéhokoľvek dôvodu vypovedať písomným oznámením (či už e-mailom alebo iným spôsobom) a to kedykoľvek pred začiatkom príslušného produktu v anglickom jazyku (a tiež predtým, než prvýkrát využijete prístup k produktu určenému na samostatné používanie, kombinovanému vzdelávaciemu produktu alebo inému on-line produktu v anglickom jazyku. Ak British Council zruší zmluvu podľa tohto odseku 5.1, vráti vám všetky už zaplatené poplatky v súvislosti s príslušným produktom týkajúcim sa anglického jazyka.

5.2 British Council môže tiež kedykoľvek zmluvu vypovedať bez zodpovednosti voči vám, ak:
a) nezaplatíte sumu dlžnú British Council v súvislosti s príslušným produktom týkajúcim sa anglického jazyka, ako to vyžadujú platobné podmienky uvedené v odseku 4; alebo
b) porušíte podmienky predaja; alebo
c) British Council nie je schopný poskytnúť príslušný produkt v anglickom jazyku v plnom rozsahu z dôvodov, ktoré sú mimo jeho primeranej kontroly.

5.3. Ak British Council zruší zmluvu podľa ustanovenia 5.2 a) alebo 5.2 b), British Council bude mať právo ponechať si príslušný poplatok v plnej výške (prípadne dostať zaplatený jeho zvyšok).

5.4 Ak British Council zruší zmluvu podľa ustanovenia 5.2 c), máte právo zvoliť si buď: i) úplné vrátenie príslušného poplatku (upozorňujeme, že British Council nemôže uskutočniť prevod do bánk, ktoré sú na sankčnom zozname Veľkej Británie alebo iných kompetentných orgánov. Ak požiadate o vrátenie poplatku na účet v takejto banke, požiadame Vás o alternatívnu možnosť vrátenia poplatku v súlade s platnými sankciami.); alebo (ii) (podľa dostupnosti) prístup k alternatívnemu ekvivalentnému produktu v anglickom jazyku. Ak si zvolíte možnosť (ii) a poplatok za alternatívny rovnocenný produkt v anglickom jazyku je vyšší než poplatok za zrušený produkt v anglickom jazyku, budete musieť doplatiť rozdiel v súlade s odsekom 4. Ak si zvolíte možnosť (ii) a poplatok za alternatívny rovnocenný produkt v anglickom jazyku je nižší než poplatok na zrušený produkt v anglickom jazyku, British Council vráti rozdiel. Musíte písomne oznámiť British Council https://www.britishcouncil.sk/o-nas/kontakt vami uprednostňovanú možnosť do štrnástich (14) kalendárnych dní od oznámenia British Council, že príslušný produkt v anglickom jazyku bol zrušený.

6. Vypovedanie zmluvy z vašej strany

6.1 Vypovedanie zmluvy v rámci 14-dňovej výpovednej lehoty
6.1.1 Zmluvu môžete vypovedať bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa, kedy ste dostali potvrdenie o rezervácii.

6.1.2 Možnosť vypovedania zmluvy uplynie 14 dní odo dňa, kedy ste dostali potvrdenie o rezervácii.

6.1.3 Ak chcete uplatniť právo na vypovedanie, musíte informovať British Council o vašom rozhodnutí o zrušení zmluvy jasným vyhlásením (napr. listom zaslaným poštou alebo e-mailovou správou zaslanou na e-mailovú adresu uvedenú v odseku 5.4). Môžete použiť ukážkový stornovací formulár (pozri prílohu A v dokumente na stiahnutie), ale jeho použitie nie je povinné.

6.1.4 Na splnenie lehoty na vypovedanie vám postačí odoslať vyhlásenie o zrušení pred uplynutím výpovednej lehoty.
Účinok vypovedania zmluvy

6.1.5 Ak zrušíte zmluvu v rámci 14-dňovej výpovednej lehoty, uvedenej v bode 6.1.1 vyššie, British Council vám vráti všetky platby, ktoré vám od vás dostala v súvislosti s príslušným produktom týkajúcim sa anglického jazyka minus administratívny poplatok 60 EUR a alikvótnu hodnotu lekcii odučených pred obdržaním vášho rozhodnutia odstúpiť od zmluvy.

6.1.6* British Council vráti platbu bez zbytočného odkladu a to najneskôr do 14 dní odkedy bola informovaná o vašom rozhodnutí zmluvu vypovedať.

6.1.7* Pri online platbách vráti British Council platbu na tú istú platobnú kartu. Všetky ostatné platby sa zvyčajne uskutočnia bankovým prevodom.

* British Council neprevádza platby na účty v bankách (alebo iných finančných inštitúciach), ktoré sú na sankčnom zozname Veľkej Británie alebo iných kompetentných orgánov. Ak požiadate o vrátenie poplatku na účet v banke (alebo finančnej inštitúcií), ktorá je na tomto zozname, požiadame Vás o inú alternatívu vrátenia poplatku, ktorá je v súlade s platnými sankciami. Ak nám neposkytnete alternatívnu možnosť pre vrátenie poplatku, poplatok nebude vrátený.

6.1.8 a) S výnimkou samoobslužných produktov alebo kombinovaných vzdelávacích produktov, ak podáte registračnú prihlášku k takému dátumu, pri ktorom produkt v anglickom jazyku začne počas obdobia storna opísaného v tejto kapitole 6.1, potvrdíte, že si výslovne žiadate miesto alebo prístup k produktu v anglickom jazyku, ktorý začne počas výpovednej lehoty, a ak zmluvu následne vypoviete, budete povinný zaplatiť British Council sumu, ktorá je úmerná službám organizácie British Council vykonaným pri poskytovaní príslušného produktu v anglickom jazyku až do bodu, kedy ste informovali British Council o vašom želaní zmluvu vypovedať.

b) V prípade samoobslužných produktov alebo kombinovaných vzdelávacích produktov, či iných digitálnych služieb, ktoré sú produktmi týkajúcim sa anglického jazyka, platí:

(i) Upozorňujeme, že British Council vám nemôže zo zákona poskytnúť digitálnu službu pred uplynutím 14-dňovej lehoty na vypovedanie, pokiaľ nebudete výslovne súhlasiť a neoznámite, že tým stratíte právo na vypovedanie zmluvy;

(ii) Ak budete chcieť získať prístup a používať digitálnu službu počas výpovednej lehoty, musíte začiarknuť príslušné políčko v spodnej časti podmienok používania digitálnych služieb, aby ste potvrdili, že (a) súhlasíte s okamžitým poskytnutím digitálnej služby; a (b) potvrdzujete, že stratíte svoje právo na vypovedanie zmluvy; a

(iii) Ak začiarknete políčko spomenuté vyššie, stratíte právo na vypovedanie zmluvy v momente, keď aktivujete odkaz na získanie prístupu alebo začatie sťahovania digitálnej služby.

6.1.9 Po absolvovaní príslušnému produktu v anglickom jazyku, alebo využití prístupu k nemu, úplnom alebo čiastočnom, už nemáte právo na vypovedanie zmluvy. Aby sa zabránilo pochybnostiam, vo vzťahu k samoobslužnému online produktu alebo kombinovanému produktu v anglickom jazyku, akonáhle využijete prístup k prvému modulu, či už digitálne alebo osobne, bude sa to považovať za prístup k celému produktu.

6.2 Vypovedanie zmluvy po uplynutí 14-dňovej výpovednej lehoty
6.2.1 Po uplynutí výpovednej lehoty uvedenej v odseku 6.1 už nemáte automatické právo na vypovedanie zmluvy. Akékoľvek vypovedanie zmluvy po uplynutí tohto obdobia bude vyžadovať súhlas vášho miestneho centra British Council – prosím kontaktujte miestne centrum British Council s vysvetlením dôvodov, prečo chcete zmluvu vypovedať, a na zistenie, či centrum bude vypovedanie zmluvy akceptovať.

7. Dodanie kurzu

7.1 British Council zabezpečí dodanie každého produktu v anglickom jazyku vo všetkých významných aspektoch, ako je to opísané na portáli alebo inak. British Council je však oprávnená vykonať zmeny obsahu a dodania ľubovoľného produktu v anglickom jazyku, ak tieto zmeny zásadným spôsobom nemenia produkt v anglickom jazyku.

7.2 Prestúpenie do iného kurzu:
a) Výlučne vo vzťahu ku kurzom anglického jazyka s osobnou účasťou, ak chcete prestúpiť na iný kurz po začatí kurzu uvedeného vo vašej registračnej prihláške, pretože si myslíte, že úroveň kurzu, ktorú ste začali, nie je pre vás, kontaktujte British Council s vysvetlením. Ak British Council súhlasí s tým, že úroveň kurzu, ktorú ste začali, nie je pre vás vhodná, British Council vynaloží primerané úsilie, aby vás bez ďalšieho poplatku zapísala do iného kurzu (v závislosti od dostupnosti).

b) Ak sa vami zakúpený produkt v anglickom jazyku vzťahuje na vzdelávacie lekcie online, budete môcť zmeniť dátumy, s ktorými ste súhlasili pre dané lekcie.

8. Diverzita a inklúzia

8.1 British Council sa snaží zabezpečiť rovnaké príležitosti pre všetkých jednotlivcov.

8.2 Ak máte zdravotné postihnutie alebo špeciálne potreby, British Council urobí primerané úpravy na zaistenie toho, aby ste mali, v primeranom rozsahu, rovnaký prístup ku všetkému, čo je súčasťou absolvovania produktu v anglickom jazyku ako má osoba bez zdravotného postihnutia alebo špeciálnych potrieb.

8.3 Čo najskôr (ideálne najmenej 8 týždňov pred začatím príslušného produktu v anglickom jazyku) poskytnite British Council podrobnosti o vašom zdravotnom postihnutí a špeciálnych potrebách.

9. Ochrana detí

9.1 British Council je presvedčený, že všetky deti majú potenciál a že každé dieťa je dôležité - všade vo svete. British Council zastáva názor, že všetky deti majú právo na ochranu pred všetkými formami zneužívania, ako je uvedené v článku 19 odporúčaní Výboru OSN pre práva dieťaťa z roku 1989.

10. Vaše povinnosti

10.1 Musíte:
a) sa vždy správať poctivo, bezúhonne a prejavovať zdvorilosť, slušnosť a rešpekt voči ostatným pri zapojení v produkte v anglickom jazyku;
b) sa pripravovať na produkt British Council v anglickom jazyku, ako to primeraným spôsobom vyžaduje British Council;
c) sa zúčastňovať na všetkých lekciách a iných aktivitách, ktoré sú súčasťou produktu British Council v anglickom jazyku (okrem absencie z lekárskych či iných schválených dôvodov) a plne sa zúčastňovať skupinovej práce, ak je to potrebné; a
d) rešpektovať dôvernosť všetkých informácií, ktoré získate počas vášho zapojenia v produkte British Council v anglickom jazyku.

10.2 British Council si vyhradzuje právo odmietnuť vás prijať, odoprieť vám prístup k produktu alebo požadovať, aby ste ukončili zapojenie v produkte v anglickom jazyku, ak sa vaše správanie považuje za rušivé, s predpokladom spôsobenia škody, vedúce k obťažovaniu, trestnému činu či zraneniu, porušujúce pravidlá miesta konania a predpisy alebo podmienky používania digitálnych služieb alebo podmienok predaja, alebo je inak neprijateľné. British Council môže príležitostne vykonať bezpečnostné prehliadky s cieľom zabezpečiť bezpečnosť účastníkov a miesta dodania hmotného produktu v anglickom jazyku (týmto s tým súhlasíte). Nepovolené používanie fotografického a záznamového zariadenia a akejkoľvek formy online kopírovania produktov v anglickom jazyku je zakázané.

11. Duševné vlastníctvo

11.1 Autorské práva a všetky ostatné práva duševného vlastníctva vo všetkých produktoch British Council v anglickom jazyku zostávajú výhradným a výlučným vlastníctvom British Council a jej poskytovateľov licencií. Zaväzujete sa, že nebudete kopírovať alebo povoľovať kopírovanie produktov British Council v anglickom jazyku, ani distribuovať žiaden z týchto materiálov cez internet alebo intranet, ani ich nezverejňovať alebo povoliť ich zverejnenie alebo ich predať alebo prenajať tretím stranám.

11.2 British Council súhlasí s tým, že vám poskytne nevýhradnú bezplatnú licenciu na používanie príslušných materiálov British Council v anglickom jazyku na účely vášho štúdia a výskumu vo vzťahu k produktu v anglickom jazyku, na ktorý ste zapísaný, ale nie na komerčné účely.

12. Odmietnutie zodpovednosti

12.1 Žiadne ustanovenie v podmienkach predaja neobmedzuje ani nevylučuje zodpovednosť British Council za úmrtie a / alebo zranenie spôsobené nedbanlivosťou British Council alebo jej zamestnancov, sprostredkovateľov alebo subdodávateľov, za podvodné skresľovanie a akékoľvek ďalšie záväzky, ktoré nemožno podľa zákona obmedziť a / alebo vylúčiť.

12.2 V súlade s ustanovením 12.1 British Council nemôže prevziať zodpovednosť a výslovne vylučuje zodpovednosť za akúkoľvek stratu alebo poškodenie vášho majetku, ku ktorej dôjde počas osobnej návštevy alebo on-line účasti na produkte British Council v anglickom jazyku. Ak navštevujete produkt v anglickom jazyku osobne, mali by ste venovať osobitnú pozornosť tomu, aby ste nikdy nenechávali bez dozoru mobilné telefóny, zariadenia BlackBerry / iPhony / iPady alebo notebooky. Okrem toho, British Council nebude za žiadnych okolností niesť zodpovednosť voči vám, či už na základe zmluvy, deliktu, porušenia zákonnej povinnosti alebo inak, za žiadnu stratu zisku, stratu obchodných príležitostí, čistú ekonomickú stratu alebo akúkoľvek nepriamu či následnú stratu vzniklú podľa alebo v súvislosti so zmluvou.

12.3 S výhradou ustanovení 12.1 a 12.2, zodpovednosť British Council v rámci zmluvy alebo v súvislosti so zmluvou je obmedzená na sumu rovnajúcu sa príslušnému poplatku splatnému za produkt v anglickom jazyku.

13. Celá Zmluva

13.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky, osobitné podmienky, doplnkové podmienky spolu s registračnou prihláškou, potvrdením, potvrdením o rezervácii a všetkými dokumentmi uvedenými v podmienkach predaja, ako aj zásadami ochrany osobných údajov British Council, https://www.britishcouncil.sk/podmienky-pouzivania-stranky a podmienky používania digitálnych služieb tvoria celú zmluvu medzi vami a British Council v súvislosti s príslušným produktom týkajúcim sa anglického jazyka. Potvrdzujete, že ste sa nespoliehali na žiadne vyhlásenie, sľub alebo prehlásenie poskytnuté alebo vykonané organizáciou British Council alebo v jej mene, ktoré nie je uvedené v tejto zmluve, a týmto sa vzdávate svojho práva odvolávať sa naň. Avšak nič v podmienkach predaja nemá za cieľ vylúčiť zodpovednosť za akékoľvek podvodné vyhlásenie alebo konanie.

13.2 Obchodné podmienky a ostatné dokumenty uvedené v odseku 14.3 sa vzťahujú na zmluvu a vylučujú akékoľvek iné podmienky, ktoré chcete uplatniť či začleniť, alebo ktoré vyplývajú z obchodovania, zvykov, praxe alebo priebehu obchodovania.

14. Zrieknutie sa nárokov

14.1 Zrieknutie sa akéhokoľvek práva vyplývajúceho zo zmluvy je účinné iba vtedy, ak je písomné a vzťahuje sa len na zmluvnú stranu, ktorej je zrieknutie sa adresované, a na okolnosti, za ktorých je poskytnuté.

15. Oddeliteľnosť

15.1 Ak akékoľvek ustanovenie zmluvy (alebo časť nejakého ustanovenia) bude akýkoľvek súd alebo iný orgán príslušnej jurisdikcie považovať za neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné, toto ustanovenie alebo čiastočné ustanovenie sa nebude považovať v nutnom rozsahu za súčasť zmluvy a platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení zmluvy nie je dotknutá.

16. Platné zákony a riešenie sporov

16.1 S výhradou akýchkoľvek zákonov platných v jurisdikcii, v ktorej je produkt v anglickom jazyku dodávaný, na zmluvu a všetky spory alebo nároky vyplývajúce zo zmluvy alebo v súvislosti so zmluvou alebo jej predmetom či jej vytvorením (vrátane mimozmluvných sporov alebo nárokov) sa vzťahujú právne predpisy Anglicka. Aby sa zabránilo pochybnostiam, táto zmluva, ak sa uzatvorí elektronicky, sa považuje za vytvorenú v Anglicku, ak osobitné podmienky neustanovujú inak.

16.2 British Council dúfa, že vaša skúsenosť s British Council bude vynikajúca a víta vaše pripomienky, návrhy a podrobné vyjadrenie spokojnosti či nespokojnosti. Ak máte akékoľvek pripomienky alebo sťažnosti týkajúce sa zmluvy, pozrite si stránku pre pripomienky a sťažnosti na webovej stránke British Council (http://www.britishcouncil.org/contact/about-customer-services) a postupujte podľa tam uvedených krokov.

16.3 Ak sťažnosť, spor alebo nárok nemožno vyriešiť diskusiou medzi vami a British Council, súdy v Anglicku budú mať nevýlučnú jurisdikciu nad akýmikoľvek nárokmi vyplývajúcimi zo zmluvy alebo súvisiacimi so zmluvou. To znamená, že všetky nároky týkajúce sa zmluvy môžu byť vyriešené sudcom (alebo viacerými sudcami) na anglickom súde. British Council si však ponecháva právo podať žalobu proti vám za porušenie tejto zmluvy vo vašej krajine pobytu alebo v akejkoľvek inej relevantnej krajine.

17. Kontaktovanie British Council

17.1 Ak máte akékoľvek pripomienky alebo otázky týkajúce sa tejto zmluvy alebo produktu British Council v anglickom jazyku, kontaktujte nás.

18. Oznámenia

18.1 British Council vás môže kontaktovať alebo zaslať vám oznámenie uvedené v tejto zmluve prostredníctvom portálu alebo e-mailu na určenú e-mailovú adresu uvedenú vo vašej registračnej prihláške.

19. Použitie osobných údajov

British Council:
(a) použije osobné údaje, ktoré poskytnete, na:

(i) zabezpečenie a spravovanie konkrétneho British Council produktu v anglickom jazyku, ktorý ste si vybrali, vrátane, ale nie výlučne, uľahčenia platby za príslušný produkt v anglickom jazyku z vašej strany prostredníctvom určeného poskytovateľa bezpečných platieb tretej strany;

(ii) zaslanie informácií o aktivitách, kurzoch, seminároch a podujatiach organizovaných British Council elektronicky alebo akoukoľvek inou formou, za predpokladu, že ste sa z tohto neodhlásili;

(iii) vyžiadanie si vášho názoru na produkty a služby British Council za predpokladu, že ste sa z tohto neodhlásili; a

(iv) použitie informácií získaných na prieskumné účely za predpokladu, že ste sa z tohto neodhlásili;

(v) vykonávanie činností spojených s vyučovaním, ktoré môžu zahŕňať:

 • používanie osobných údajov (obraz a hlas študenta) počas vysielania online hodín v reálnom čase prostredníctvom vzdelávacieho centra British Council;
 • používanie zvukových alebo obrazových záznamov študentov ako akademickej podpory;
 • spojenie so študentmi British Council z iných krajín, zdieľanie ich práce a nahrávok z vyučovacích hodín s cieľom spoznať iné kultúry;
 • používanie nášho digitálneho portfólia Seesaw, ktoré je vytvorené treťou stranou, na zapojenie učiteľov, žiakov a rodičov, pričom sa medzi nimi zdieľajú práce žiakov, napr. pracovné listy, fotografie, kresby, videá a hlasové nahrávky;
 • používanie vzdelávacieho centra.

(Osobné údaje zozbierané a zdieľané prostredníctvom a na účely vyššie uvedených vzdelávacích aktivít sa budú uchovávať len tak dlho, ako to bude potrebné, na účely, na ktoré boli zozbierané, a počas trvania vášho vzťahu s nami).

Naším zákonným základom pre všetky administratívne a výučbové činnosti súvisiace s kurzom je plnenie zmluvy o poskytovaní našich služieb.

20. Dohoda o podmienkach predaja

20.1 Online: Kliknutím online na políčko „Súhlasím“ prípadne „Prijať a zaplatiť“ potvrdzujete svoj súhlas s tým, že budete viazaný podmienkami predaja. Právne záväzná zmluva vznikne po obdržaní potvrdenia o rezervácii (ako je vysvetlené v odseku 3 vyššie).

20.2 Osobne: Podpisom výtlačku podmienok predaja potvrdzujete svoj súhlas s tým, že nimi budete viazaný. Právne záväzná zmluva vznikne, keď zástupca British Council potvrdí prijatie vašej platby.

Časť 2: 1. Podmienky používania digitálnych služieb (vzťahujúce sa na online produkty v anglickom jazyku)

1. Začiarknutím políčka „Súhlasím“ potvrdzujete, že:

 • ste si prečítali tieto podmienky používania digitálnych služieb a súhlasili s nimi;
 • chápete, že kupujete buď e-kurz alebo online vzdelávacie lekcie, napr. samoobslužný produkt alebo kombinovaný vzdelávací produkt. V prípade kombinovaných produktov sa tieto podmienky používania digitálnych služieb vzťahujú na online časť tohto produktu („digitálne služby“) u British Council.

2. Ďalšie podmienky

2.1 Nasledujúce výrazy sa vzťahujú aj na vás, ak ste si zakúpili produkt v anglickom jazyku, ktorý je dodaný úplne alebo čiastočne online:

a) Keďže digitálna služba bude poskytovaná prostredníctvom treťostranového webového prehliadača (napríklad Internet Explorer, Chrome a Firefox), mali by ste si tiež prečítať príslušné podmienky používania a zásady ochrany osobných údajov, ktoré sa vzťahujú na používanie tohto webového prehliadača. Ako súčasť procesu nákupu na ne poskytneme odkazy.

b) British Council je vlastníkom alebo nadobúdateľom licencie na všetky práva duševného vlastníctva v digitálnej službe a v návrhu, štruktúre, vzhľade a usporiadaní digitálnej služby.

Po zaplatení príslušného poplatku za digitálnu službu vám British Council týmto udeľuje nevýhradnú neprevoditeľnú licenciu na prístup a používanie digitálnej služby len v súlade s týmito podmienkami používania digitálnych služieb.

c) Súhlasíte s tým, že:

 • neposkytnete prístup k digitálnym službám žiadnej inej fyzickej alebo právnickej osobe;
 • nebudete narúšať, zasahovať ani obmedzovať používanie služieb poskytovaných organizáciou British Council;
 • nebudete nahrávať alebo zobrazovať žiadne poznámky alebo materiály počas vašej účasti na digitálnej službe, ktoré sú nepravdivé, urážlivé, sexuálne explicitné, hanlivé, vyhrážajúce, obscénne alebo nezákonné, alebo porušujú práva duševného vlastníctva;
 • nebudete testovať, skenovať alebo skúšať zraniteľnosť digitálnej služby alebo sa pokúšať obísť či narušiť akékoľvek kontroly autentifikácie používateľa alebo bezpečnostné ovládacie prvky vo vzťahu k digitálnej službe;
 • spätne kompilovať, rozoberať, spätne vytvoriť, dekompilovať, kopírovať, duplikovať, upravovať alebo adaptovať akýkoľvek softvér alebo iný kód alebo skripty tvoriace súčasť digitálnej služby (okrem prípadov povolených zákonom) alebo sa pokúšať o prenos akýchkoľvek dát obsahujúcich vírus, červ, trójskeho koňa alebo inú škodlivú alebo rušivú zložku do digitálnej služby alebo prostredníctvom nej;
 • nebudete meniť, upravovať, odstraňovať, alebo zneužívať akékoľvek súbory alebo iné údaje vytvorené, vlastnené alebo poskytované organizáciou British Council alebo treťou stranou ako súčasť digitálnej služby (s výnimkou prípadov výslovne povolených podľa týchto podmienok používania digitálnych služieb), ani do nich zasahovať;
 • nebudete používať digitálnu službu v rozpore s akýmkoľvek platným zákonom.

Časť 2: 1. Podmienky používania digitálnych služieb (vzťahujúce sa na online produkty v anglickom jazyku) – pokračovanie

d) Vynaložíme primerané úsilie na sprístupnenie digitálnej služby v dohodnutom termíne uvedenom na vašom potvrdení o rezervácii. Avšak vzhľadom na povahu internetu British Council nezaručuje a nemôže zaručiť, že vaše používanie digitálnej služby bude neprerušované alebo bezchybné. Nie sme zodpovední za akékoľvek zdržania, zlyhania dodávky alebo akúkoľvek inú stratu alebo škodu vyplývajúcu z prenosu dát cez komunikačné siete a zariadenia vrátane internetu a týmto beriete na vedomie, že digitálna služba môže podliehať obmedzeniam, zdržaniam a iným problémom súvisiacim s používaním takýchto komunikačných zariadení.

e) ste zodpovedný za zabezpečenie toho, aby ste mali k dispozícii všetok hardvér, softvér a telekomunikačné prostriedky potrebné na používanie digitálnej služby, a nesiete zodpovednosť za všetky súvisiace poplatky vrátane poplatkov poskytovateľom internetových služieb.

f) Zrieknutie sa zodpovednosti a obmedzenie zodpovednosti:

(i) Hoci vyvinieme primerané úsilie na zabezpečenie presnosti a aktuálnosti obsahu digitálnej služby, neposkytujeme žiadne vyhlásenia ani záruky, či už výslovné alebo naznačené, že obsah digitálnej služby bude presný a aktuálny.

(ii) V rozsahu povolenom zákonom vylučujeme všetky podmienky, záruky, alebo iné vyhlásenia, ktoré sa môžu vzťahovať na naše webové stránky alebo na akýkoľvek iný obsah, či už výslovný alebo naznačený.

(iii) British Council podporuje slobodu prejavu, ale názory vyjadrené jednotlivcami prostredníctvom digitálnej služby nemusia predstavovať názory British Council.

(iv) Žiadne ustanovenie týchto podmienok nevylučuje ani neobmedzuje zodpovednosť ktorejkoľvek strany za smrť alebo zranenie spôsobené jej nedbanlivosťou (alebo, v prípade British Council, jej zamestnancov pri výkone ich zamestnania) alebo za podvodné skreslenie alebo za akýchkoľvek iných okolností, kedy zodpovednosť nemôže byť obmedzená podľa platných právnych predpisov.

(v) British Council nie je za žiadnych okolností zodpovedná za akúkoľvek skutočnú alebo údajnú nepriamu stratu či akokoľvek následne vzniknutú stratu.

(vi) Za predpokladu vyššie uvedeného, maximálna zodpovednosť British Council podľa, alebo v súvislosti s týmito podmienkami používania digitálnych služieb, či na základe zmluvy, deliktu, nedbanlivosti, porušenia zákonnej povinnosti alebo inak, neprekročí sumu poplatkov zaplatených alebo splatných za digitálnu službu.

g) Vo vzťahu k týmto podmienkam používania digitálnych služieb:

Prečítal/-a som si a súhlasím s týmito zmluvnými podmienkami

V prípade potreby a v súlade s podmienkami predaja potvrdzujem, že súhlasím s tým, že British Council mi sprístupní digitálnu službu okamžite (pred uplynutím 14-dňovej výpovednej lehoty uvedenej v zmluvných podmienkach) a potvrdzujem, že tým stratím moje právo na odstúpenie od zmluvy, akonáhle začnem využívať prístup k digitálnej službe.