British Council vo svojich viac ako 85 vzdelávacích centrách v 50 krajinách poskytuje platené kurzy angličtiny pre približne 300 000 študentov, detí, tínedžerov a dospelých. Toto zahŕňa širokú škálu študentov s rôznymi študijnými potrebami, pracovať efektívne v tomto rôznorodom prostredí je nevyhnutnou súčasťou práce v British Council a v spojení s výukou anglického jazyka si to vyžaduje pozitívne reagovať na študijné potreby všetkých študentov. Sme presvedčení, že všetci študenti majú právo na vysoký štandard vzdelávania sa v anglickom jazyku, čo umožní dosiahnuť maximálne výsledky u každého študenta individuálne.

V súlade s Dohovorom OSN o právach ľudí so zdravotným postihnutím, naše vzdelávacie centrum podporuje inkluzívne vzdelávanie. Všetci študenti sú u nás vítaní a my si ceníme schopnosti a dosiahnuté výsledky všetkých študentov. Podporujeme inkluzívne vzdelávanie, kde študenti sa navzájom rešpektujú, pomáhajú si a kde budujeme aj vzťahy medzi zamestnancami vzdelávacieho centra, študentami a rodičmi. Toto je založené na podpore a uvedomovaní si rozdielnosti a na základe tohoto sú všetci študenti hodnotení adekvátne, správa sa ku nim s rešpektom a sú im poskytované rovnaké možnosti.

Veríme, že všetkým študentom prospeje byť v iinkluzívnych triedach, kde sa budú navzájom učiť a pomáhať si. Vybudujú si empatiu a porozumenie rozdielnosti druhých ako aj pozitívne chápanie ich samých a aj ostatných. Naučia sa ocenovať rozmanitosť, ktorá obohacuje a posilňuje všetkých.

Všetci študenti sú u nás vítaní a zaväzujeme sa vytvárať triedy, ktoré sa snažíme prispôsobovať podľa možností potrebám študentov, ktorí sú telesne postihnutý alebo majú špeciálne potreby na vzdelávanie. Prosím vopred nám oznámte, či Vy alebo Vaše dieťa potrebuje špeciálny prístup, aby sme spolu mohli naplánovať zabezpečenie týchto potrieb.