Skupina studentov

British Council poskytuje študentom obohacujúci a podnetný zážitok z učenia sa anglického jazyka. Pomáhame každému študentovi naplno využiť jeho potenciál tým, že rešpektujeme jeho osobnosť a vedieme ho k tomu, aby sa do procesu učenia sám aktívne zapájal.

Cieľom nášho kultúrneho a jazykového inštitútu je podpora a rozvoj medzikultúrneho porozumenia prostredníctvom výučby jazyka. Naša výučba a učenie sa sú v súlade s našimi hodnotami organizácie. Budujeme pozitívne vzťahy a vytvárame vzdelávacie prostredie vzájomného rešpektu a porozumenia, ktoré podporuje zapojenosť a spoluprácu.

Naše osnovy ponúkajú kontinuitu a rast každému študentovi bez ohľadu na to, v akom veku sa v British Council začína učiť angličtinu. 

NÁŠ PRÍSTUP

V učebniach British Council sa študenti pri učení jazyka úspešne rozvíjajú, pretože učitelia...

 • nastavujú pre študentov realistické ciele a diskutujú o nich priamo so študentmi
 • oboznamujú študentov s cieľmi a zmyslom jednotlivých vzdelávacích aktivít
 • vytvárajú pozitívne a inkluzívne vzdelávacie prostredie, kde sa študenti učia jeden od druhého a cítia sebaistotu pri používaní angličtiny v učebni
 • pripravujú vyučovacie hodiny tak, aby boli motivujúce, pútavé a zodpovedajúco náročné
 • pomáhajú študentom rozvinúť si medzikultúrne porozumenie 
 • pomáhajú študentom vytvoriť si pozitívny postoj a vytrvalosť pri učení sa anglického jazyka
 • používajú rôzne zdroje a technológie na naplnenie potrieb študentov
 • pomáhajú študentom zistiť, aké stratégie im najviac vyhovujú, aby úspešne a samostatne napredovali pri učení sa jazyka
 • používajú hodnotenie na podporu a meranie učenia 
 • poskytujú včasnú a konštruktívnu spätnú väzbu na napredovanie v učení
 • vedú študentov k tomu, aby sa zamýšľali nad pokrokom vo vlastnom učení.

NAŠE POSLANIE

British Council vytvára medzinárodné príležitosti pre ľudí zo Spojeného kráľovstva a ďalších krajín a po celom svete buduje medzi nimi dôveru.

NAŠI UČITELIA

Na výučbu anglického jazyka si vyberáme učiteľov, ktorí majú medzinárodne uznávanú kvalifikáciu, vedomosti, zručnosti a skúsenosti potrebné na to, aby u našich študentov rozvíjali jazykové komunikačné zručnosti a stratégie učenia sa.

Naši učitelia sa neustále profesijne rozvíjajú a v akademických otázkach dostávajú podporu celého tímu manažérov, aby každému študentovi zabezpečili kvalitnú vzdelávaciu skúsenosť.

BEZPEČNÉ A INKLUZÍVNE VZDELÁVACIE PROSTREDIE

Dbáme na to, aby sa každý študent aj rodina cítili bezpečne, aby boli oceňovaní a zapájaní.

Dbáme na bezpečnosť nastavení fyzického aj digitálneho prostredia.

Máme organizačné zásady na zaistenie bezpečného prostredia, zásady týkajúce sa správania a zásady na zachovanie rôznorodosti. British Council získala certifikát potvrdzujúci bezpečnosť pre deti.

 

Náš prístup k výučbe anglického jazyka