Refunds and transfer policy - SK

Vrátenie poplatku

  • V prípade, že sa skúšky nemôžete zúčastniť, môžete požiadať o vrátenie časti poplatku za skúšku, čo však závisí na viacerých okolnostiach.
  • Pre vrátenie poplatku alebo jeho časti je potrebné vyplniť tlačivo Žiadosť o vrátenie poplatku (na stiahnutie nižšie) a zaslať ho poštou na adresu British Council prípadne priniesť osobne.
  • V prípade zdravotných dôvodov je k žiadosti potrebné priložiť originál lekárskeho potvrdenia, či už od lekára alebo z nemocnice.
  • Žiadosť spolu s potvrdením, prípadne ďalšími dokladmi, musí byť do British Council doručená do siedmich pracovných dní od dátumu písomnej časti skúšky.
  • Poplatky nemôžu byť presunuté na iný neskorší termín skúšky alebo z jednej úrovne skúšky na inú.

Presun skúšky

  • Presun z jedného dátumu skúšky na iný, prípadne zmena úrovne skúšky, napr. B2 First (FCE) na C1 Advanced (CAE) nie je možná. Presun z jedného centra do iného je dovolený jedine v prípade, ak sa kandidát rozhodne zmeniť miesto konania skúšky počas riadneho registračného obdobia a za podmienky, že v novom mieste konania skúšky absolvuje všetky časti skúšky.