Refunds and transfer policy - SK

Vrátenie poplatku

Ak sa nemôžete zúčastniť skúšky, môžete požiadať o vrátenie časti uhradeného poplatku. Prosím, stiahnite si tlačivo Žiadosť o vrátenie poplatku (na stiahnutie nižšie) a doručte ho na našu adresu spolu so sprievodnými dokumentami (napr. originál lekárskeho potvrdenia a pod.) do siedmich pracovných dní od dátumu písomnej časti skúšky.

Presun skúšky

Presun z jedného dátumu skúšky na iný, prípadne zmena úrovne skúšky, napr. B2 First (FCE) na C1 Advanced (CAE) nie je možná. Presun z jedného centra do iného je dovolený len počas riadneho registračného obdobia a za podmienky, že v novom mieste konania skúšky absolvuje všetky časti skúšky.