Aktuálne pracovné ponuky v British Council sú prístupné iba v anglickom jazyku.

ROVNOSŤ PRÍLEŽITOSTÍ 

V British Council sa zasadzujeme za rovnosť príležitostí a dodržiavame strategické zásady rozmanitosti. Uchádzači z každej časti spoločnosti sú u nás preto vítaní! Odmietame akúkoľvek diskrimináciu na základe veku, zdravotného postihnutia, etnického pôvodu, pohlavia, náboženského vierovyznania, sexuálnej orientácie či iných irelevantných dôvodov.

ZÁSADY OCHRANY DETÍ

V British Council veríme, že každé dieťa má jedinečný potenciál. Každé dieťa je dôležité, a to v ktorejkoľvek krajine sveta. Zastávame preto postoj, že všetky deti majú právo byť chránené pred akoukoľvek formou zneužívania. Vychádzame pri tom z našich zásad ochrany detí, ako aj z článku 19 Dohovoru o právach dieťaťa (UNCRC) prijatého Valným zhromaždením OSN v roku 1989