Pravidlá a podmienky uvedené nižšie sú súčasťou registračného formulára a jeho podpisom vyjadrujete Váš súhlas s ich znením.

POPLATOK ZA KURZ A PLATBA

Poplatok za kurz je potrebné uhradiť v plnej výške do 2 dní odo dňa rezervácie, ale pred začiatkom kurzu, a to platobnou kartou, bankovým prevodom alebo faktúrou. Učebnica a poplatok za medzinárodnú jazykovú skúšku nie sú zahrnuté v cene kurzu. 

VRÁTENIE POPLATKU ZA KURZ

Po uhradení poplatku za kurz môžete Vašu registráciu zrušiť zaslaním písomnej žiadosti za týchto podmienok:

  • pred začiatkom kurzu: z poplatku, ktorý ste uhradili, Vám bude odrátaný administratívny poplatok 30 EUR
  • pred treťou lekciou kurzu: z poplatku, ktorý ste uhradili, Vám bude odrátaný administratívny poplatok 60 EUR a suma za odučené hodiny kurzu
  • po tretej lekcii kurzu: poplatok vraciame len zo zdravotných dôvodov a na základe lekárskeho potvrdenia priloženého k Vašej žiadosti. V tomto prípade z poplatku, ktorý ste uhradili, odrátame administratívny poplatok 60 EUR a sumu za už odučené hodiny kurzu.

V druhej polovici trvania kurzu už nie je možné požiadať o vrátenie uhradeného poplatku.

Poplatok za kurz vraciame iba vnútroštátnym bankovým prevodom.

ZMENY V PROGRAME KURZU

Naše kurzy sa nekonajú v dňoch slovenských štátnych sviatkov, ale prebiehajú počas školských prázdnin. 

Ak sa do kurzu neprihlási dostatočný počet študentov (min. 6), British Council si vyhradzuje právo tento kurz zrušiť pred jeho začiatkom a vrátiť uhradený poplatok za kurz v plnej výške prihláseným študentom.   

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

British Council používa Vaše osobné údaje iba na interné účely administratívy kurzov. Máte právo požiadať o nahliadnutie do Vašich osobných údajov a požiadať o ich úpravu na info@britishcouncil.sk 

OCHRANA DETÍ

British Council verí v potenciál a hodnotu každého dieťaťa na svete. Všetky deti majú právo na ochranu pred akoukoľvek formou násilia a zneužívania v zmysle článku 19 Dohovoru o právach dieťaťa z roku 1989.

British Council nezodpovedá za deti mimo určených časov konania kurzu. Deti vo veku 7-10 rokov nesmú opustiť budovu British Council bez sprievodu. Rodič alebo ním písomne určená osoba musí dieťa vyzdvihnúť bezprostredne po ukončení kurzu.

British Council nezodpovedá za deti mimo určených časov konania ich kurzu. Študenti vo veku 11-17 rokov môžu po skončení kurzu opustiť budovu len ak s tým rodič vyjadril súhlas podpísaním prihlášky.

Študenti vo veku 16-17 rokov môžu navštevovať kurz pre dospelých iba s tlačivom Súhlas rodiča (na stiahnutie nižšie), ktorým rodič s účasťou v kurze pre dospelých súhlasí.

ROVNOSŤ PRÍLEŽITOSTÍ

Zaručujeme rovnaké možnosti pre každého študenta bez ohľadu na rasu, náboženské vyznanie, zdravotné obmedzenia, pohlavie, sexuálnu orientáciu, politické názory alebo vek.

Pozri tiež