Naše poslanie

Našim študentom poskytujeme štruktúrovaný učebný program tak, aby každý z nich maximálne využil svoje možnosti v podnetnom a bezpečnom prostredí našej jazykovej školy

Náš prístup

Sme presvedčení, že lekcie sú efektívne, ak študentov bavia, motivujú a inšpirujú. Uvedomujeme si, že každý z našich študentov má svoje vlastné tempo a štýl učenia sa a preto naše kurzy integrujú individuálny prístup ku každému študentovi. Naši lektori používajú vekovo-primerané učebné techniky a materiály, čo je zárukou efektívneho jazykového vzdelávania.

Študentov motivujeme k aktívnemu prístupu k vlastnému vzdelaniu a učebným pokrokom. Pri výučbe venujeme pozornosť všetkým aspektom jazykovej komunikácie so špeciálnym dôrazom na rozvíjanie sebaistého ústneho prejavu. Našim cieľom je, aby študenti dokázali komunikovať s istotou v rámci budúceho štúdia, zamestnania či v spoločenskom živote.

Deti v tomto veku reagujú pozitívne na pravidelnú štruktúru hodín a už sú schopné udržať pozornosť aj na dlhší čas. Zároveň si ešte stále budujú schopnosť porozumenia písanému textu a vytvárajú si pojmy a abstraktné predstavy vo svojom materinskom jazyku, čo zohľadňujeme aj pri výbere našich učebných materiálov.

Študenti navštevujúci kurzy pre deti (6-10 rokov):

  • sa venujú témam, ktoré ich zaujímajú a s ktorými sa stretajú v každodennom živote
  • budujú si sebadôveru v jazykovom prejave a záujem o anglický jazyk
  • učia sa a precvičujú si širokú škálu jazykových funkcii
  • zoznamujú sa so skutočným jazykom prostredníctvom aktivít, ktoré ich nútia komunikovať v známych a každodenných situáciách
  • učia sa o svete a o tom ako funguje
  • rozvíjajú svoju schopnosť myslenia a riešenia problémov a vytvárajú si všeobecné hodnoty a normy správanie sa.

Čo sa moje dieťa naučí na kurze?

V závislosti od jazykovej úrovne sa deti na našich kurzoch naučia napríklad predstaviť sa, porozumieť jednoduchým pokynom, napísať pohľadnicu či slušne požiadať o láskavosť. V angličtine budú preberať zaujímavé a aktuálne témy napríklad o zvieratkách či cestovaní po krajinách sveta.